Anesthesia cream

לידיעתכם

יש לבדוק תחילת שימוש אי סבילות אישית לרכיבים של המאלחש

לא מומלץ לנשים בהריון ובעת הנקה.

נדרשת בדיקה אלרגית.

לשימוש מקצועי בלבד