כללי תקנון - Общая политика

תקנון שימוש באתר טאטופיקס אונליין

מבוא

 1. תר טאטופיקס אונליין (להלן: « האתר ») הינו אתר ברשת האינטרר יר רי יר ותר תר תרת ינטרר יר יר ייר ווי ות ות תר תר יריר ווי וי ווי ויי יר וו ות ות וייריר בעל תר ומפעילו הינו חברת "איי.אם.אס קאר בע"מ" ח.פ. 515173094 בכתובת יוספזון 4, רחובות.
 2. ולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו / או שירותים המוצעים באת >.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, תר .
 4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בוין המשתמש ובין איי.אם.אס תר בע"מ, ר ועניין. הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלן, וכי לא תהא לו ו / או למי מטעמו כל ו / או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחיבויות בעלי תר ו / או מפעיליו ו3
 5. לצורך תקנון זה, « משתמש » - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באת תר, רבות לבצע ולוייי ו ורטים להלן :
 6. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; ידה והמשתמש הינו קטין, היינו מתחת לגיל 18, או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד ג 'כלשהו על ת ת ולה משפטית (לצורך תקנו ית ולה ית (לצורך תקנו) ית הסכמת הוריו ו / או אפוטרופסיו החוקיים ו / או כל צד ג 'כאמור לעיל (להלן: " אפוטרופוס ") בדבר הוארופות ") בדבר הוארות תקנוי ו על וטרופוס חלה ריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח ילות הקטין בכדי שהקטין יפעל על י תנאי תקנון. כל ילות אשר תבוצע על ידי הקטין באתר מהווה הסכמה של הקטין ו / או אפוטרופסו לאמור בתנאי התקנון.
 7. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע רכישה כלשהי דרך האתר או שהינו בעל חשבון PayPal פעיל
 8. תמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט .

תנאים כלליים

 1. מובהר כי איי.אם.אס קאר בע"מ רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל ת וללא.> t3>
 2. איי.אם.אס קאר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו / או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו / או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר .
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו / או עדכון בכל ת ע"י איי.אם.אס קאר בע"מ ו / או מי מטעמה, על י שיו > .
 4. ור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד>
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון . .
 6. מובהר כי במקרים בו תעניק איי.אם.אס קאר בע"מ חסות לאירועים ו / או תקיים פעילויות שונות לרבות תחרויות, הגרלות, מבצעי שיווק, שאלונים ו / או סקרים (להלן: " המבצעים "), ייתכנו תקנונים פרטניים אשר יחולו על מבצעים אלה. על תתף במבצעים לעיין בתקנונים הרלוונטית tוי רלוונטיים ו י>

שירותים המוצעים באתר

 1. תר מציע מגוון תכנים ו / או שירותים ו / או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן>

15.1 רכישת מוצרים באופן מקוון.

15.2 ישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו / או שירותים.

15.3 יצירת "רשימת מועדפים" - רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש.

15.4 שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן תמש אל חבריו ומכריו באמצעות וא"ל ו / או שיתשי ו p>

15.5 מתן משוב ו / או תגובות לפריטים ו / או תכנים באתר אשר יפורסמו תר ו / ויק י מובהר כיאיי.אם.אס קאר בע"מ רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב

15.6 הרשמה לדיוור לצורך קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים (לרבות י, רבות דיר, רבות דיר, רבות דיר, רבות יר, וי / p>

15.7 מובהר כיאיי.אם.אס קאר בע"מ אוינה מתחייבת כי כל התכנים ו / או ירותים תכנים ו / או ירותים וזכרייר י ואיי.אם.אס קאר בע"מ תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) ת רשימת התכנים ו / או השירותים הניתנים באתר, י י יו

 1. מובהר, כי איי.אם. ר בע"מ רשאית לבחור לפסול ו / או שלא להעלות לאתר ו / או לדף איי.אם.אס יבעו כל תגובה ו / או משוב ו / או תמונה ו / או תוכן, ר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשויים לפגו יי..תי ו ו ו י ו ו ו י י ו ו ו י ו ו י ו ו ו י ו ו י ו ו י י ו ו . (להלן: " מותגי החברה) ו / או ברגשות הציבור ו / או הינם בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או ר ו ו ו וי ו וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי וי ו / או מכל טעם אחר.
 2. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו / או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו / או לדף הפייסבוק , תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והוא נותן לאיי.אם.אס.קאר בע"מ את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכני יוש המלאה והבלעדית בתכנים יו והבלעדית בתכנים והבלעדית בתכנים י בע"מ תהיה רשאית להשתמש בשמו ו / או בתמונתו במסגרת פרסום ו / או הצגת התוכן באתר ו / או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. ות זו של איי.אם.אס.קאר בע"מ תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, תתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשיר <וי> אלה.
 3. המשתמש מאשר כי ל איי.אם.אס.קאר בע"מ מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של איי.אם.אס.קאר בע"מ ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע י. קאר בע"מ בעיני הציבור. בהקשר זה, תחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של איקאר .. כאמור .

ת רכישה באתר

 1. תר מאפשר, בין היתר, ירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר.כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והכמות המבוקשים
 2. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר או השיר . תשומת הלב, ל איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר יר ו, וי או להחסיר פיר ו, , וכן לעדכן ו / או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת.
 3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם וין אחרת במפורש.
 4. על ת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטריר > PayPal ) (ובמקרים מסוימים אף להוסיף סיסמה). על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים אחרת לא תוכל איי.אם.אס.קאר בע"מ <י ביצוע ההזמנה "). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לא.ר קוסמטיקה עקב שיבוש הפעלת האתר. מובהר כי איי.אם.אס.קאר בע"מ תהיה רשאית להשתמש במידע שימסר על ידי המשתמש באתר, בין השאר, למשלוח דואר ו / או דואר אלקטרוני ו / או מסרונים בנוגע לתכנים שיווקיים ופרסומיים על ידי א.ר קוסמטיקה ו / או מותגי הקבוצה, זאת בכפוף ובהתאם להוראות כל דין.
 5. ובהר כי חיוב המשתמש בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי (אוt2) ) שמסר לחיוב מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 6. "י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה ושרה. במקרה של רכישה באמצעות t3> t2> PayPal 3 וצר / ים ו / ו השירות / ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: "
 7. תנאים להשלמת עסקת הרכישה :

25.1 ת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ביצוע ההזמנה ולאחר איי.אם.אס.קאר בע"מ תקבל אישורי רי רי רי רי רי רי רי רי רי רי לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין איי.אם.אס.קאר בע"מ . במקרה בו לא אושרה עסקת הרכישה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך.

י שהינו בעל חשבון PayPal רשאי לבצע ותו רכישות באתר בכפוף לעמידתו ת רי> PayPal , ידי לחיצה על הקישור PayPal והשלמת הפעולות הנדרשות

יוב חשבון ה- PayPal של המשתמש תתבצע על ידי חברת PayPal והמשתמש יהיה מנוע מלטעון כל טענה כנגד אר קוסמטיקה בקשר עם האמור.

מובהר כי לחברה ו / או לקבוצה הזכות לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט את אמצעי התשלום, באמצעותם ניתןן לבצעתו, באמצעותם ניתןן לבצע יו, ות ניתן לבצע ת, ות יתןן לבצע ריו, PayPal ו / או בכרטיסי אשראי מסוימים.

25.2 ת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של ריט אשר אזל מן המלאי ו / או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאיעת וי ואה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו / או בהודעה טלפונית, על פי בחירת איי.אם.אס.קאר בע"מ . במקרה כאמור, ה תהיה למשתמש כל ו / או דרישה ו / בו תביעה כלשהי כנגד איי.אם.אס.קאר בע"מ בקשר עם תר ו על כל טענה כאמור. איי.אם.אס.קאר בע"מ שומרת לעצמה ת הזכות להגביל את כמות הפריטים לרכישה בכל הזמנה

25,3 ת תרשם במחשבי איי.אם.אס.קאר בע"מ וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה ישורי ו לדואר האלקטרוני של המשתמש בדבר ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של איי.אם.אס.קאר בע"מ אינו מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב איי.אם.אס.קאר בע"מ . מובהר כי רישומי מערכת המחשב של איי.אם.אס.קאר בע"מ הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי ולות יר רוי הפעולות באיר רוי ולות באיר ו >

 1. מובהר כי חל איסור על ביצוע רכישות סיטונאיות באתר וכן חל יסור על יצוע רכישות יור על יצוע רכישות יות יו
 2. א יי.אם.אס.קאר בע"מ אינם מתחייבת להחזיק מלאי של כל ים שתמונותיהם ו / או מספרם הסידורי מופיעים באתר, בחנויות הרשת של איי.אם.אס.קאר בע"מ , ואינם מתחייבים להציע למכירה באתר את כל הדגמים הנמכרים על ידי אייאם.אס.קאר בע"מ תי.
 3. איי.אם.אס.קאר בע"מ אינה מתחייבת להחזיק מלאי מינימאלי של פריט ו / או מוצר כלשהו מהמוצרים המוצעים על ידי איי.אם.אס.קאר בע"מ באתר, ולא יישאו בכל ריות בגין מוצר שאזל מן המלאי, לרו.
 4. כמו כן, איי.אם.אס.קאר בע"מ אינה מתחייבת כי מחירם של המוצרים באתר יר זהה בחנויות הרשת של איי.אם.אס.קאר בע"מ .
 5. ו כן כל מבצע שחל בחנויות הרשת או איזו מהן, איו כולל בהכרח מכירות בחנות בחנות תר ר תמש לבר יישה ר ר ובאם לאו. בכל מקרה, לא יחולו כפל מבצעים והנחות.
 6. מחירי המוצרים באתר הם בשקלים חדשים. למעט אם נאמר רת במפורש, מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ, ככל שהוא חל י הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

ת הפריטים לידי המשתמש

 1. איי.אם.אס.קאר בע"מ תספק את הפריטים שהוזמנו באתר אל בית הלקוח או ליעד אחר כמבוקש על ידי הלקוח, באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: " חברת השילוח ").. אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה תוך 7 ימי עסקים לכל היותר ממועד ביצוע ההזמנה באתר מובהר כי לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי / שבת / ערבי חג וחג. אספקת הפריטים הינה בישראל בלבד. מובהר כי איי.אם.אס.קאר בע"מ איננה מחויבת לספקת ריי יי ר יי ר יי ר >
 2. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף ההזמנה כוללים רק ימי עסקים, קרי יום א'-ה ', לא ולל יי יי י>
 3. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: « דמי משלוח »). דמי המשלוח יתווספו למחירם הכולל של הפריטים שיוזמנו ושיעורם יהיה כמצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקת הפריטים ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר . מובהר כי> אס.קאר בע"מ רשאית לעדכן את שיעור דמי המשלוח מעת לעת ו / או להחליף את חברת השילוח, הכל על פי שיקול תה הבלעדי.
 4. בעמוד ההזמנה, יהיה על המשתמש להזין את הכתובת למשלוח ההזמנה.ות המשלוח תיקבע בהתאם לאזור השילוח, ובהתאם למחירון העדכני של חברת השליחויות
 5. למען הסר ספק יובהר כי תעריפי השליחות עשויים להשתנות מעת לעת, בין היתר, בהתאם למחירון ת ית י, תאם למחירון תית י ו ית י י י איי.אם.אס.קאר בע"מ , בקשר לשינוי כאמור ו איי.אם.אס.קאר בע"מ לא תידרש להודיע ​​מראש על שינוי כאמור. עלות המשלוח הסופית של כל הזמנה תופיע בתום תהליך ההזמנה, לאחר הזנת הכתובת למשלוח, אך לפני ביצוע התשלום, ותצטרף לסכום העסקה.
 6. תיאום כאמור של המשלוח מול חברת השליחויות, יהיה באחריות המשתמש. ככל שחברת השליחויות לא תצליח לתאם עם המשתמש מועד לאספקת המשלוח, מכל סיבה שהיא, בתוך 4 ימים מהמועד בו הועבר אליה המשלוח לשם מסירתו למשתמש, יוחזר המשלוח לחברה ו / או לקבוצה והעסקה תבוטל על ידה, מבלי שתהיה מחויבת ליידע את המשתמש על כך, ובמקרה ור, תמש יחויב בגין עלות השליחות.
 7. המשתמש מתחייב שלא תהיה לו כל ו / או תביעה ו / או דרישה כנגד איי.אם.אס.קאר בע"מ בכל הקשור בתיאום המשלוח הנ"ל עם חברת השליחויות, והן בכל הקשור באספקת ההזמנה בפועל על ידי חבתית השליחויות, רבות תיו ר ות, רבות בכלתיו ר ות, רות בכלתיו ר t3> איי.אם.אס.קאר בע"מ ו / או הקבוצה לחברת השליחויות (הן מסיבה הנעוצה במשתמש, הן יבה הנעוצה בשלי ו / או רת ירו י ו וי) של המשלוח לחברה ו / או לקבוצה, בנסיבות בהן חברת השליחויות לא תצליח מכל סיבה שהיא, לספק למשתמש את המשלוח.
 8. המשתמש מאשר ידיעתו כי שיתוף פעולה עם חברת ההזמנות בתיאום משלוח ההזמנה הינו תנאי לאספקתה.
 9. איי.אם.אס.קאר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בעלויות ו / או בגוף השילוח ו / או בדרכי השילוח, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט.
 10. מובהר כי דמי המשלוח, ח יחויב המשתמש, כאמור לעיל, ככל יחויב, לא יוחזרו לו, במקרה ת יי ו אם ועד ביטול העסקה, טרם בוצעה השליחות, ולמעט אם העסקה בוטלה, או שהמוצר הוחלף מחמת אי התאמה, רתה בסעיף t15> יל, ו / או פגם במוצר.למען הסר ספק יובהר כי המשתמש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר ר עבר לידי רור ר עבר לידי רור ר עבר לידי רור ר עבר לידי רור>
 11. איי.אם.אס.קאר בע"מ ו / או הקבוצה ו / או הנהלת האתר ו / או מפעילי האתר ו / או מי מטעמם לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו / או עיכוב באספקה ​​ו / או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, או אירועי הנחשבים ככוח עליון, לרבות, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, נזקי טבע, שביתה בנמלים ו / או שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו / או הובלת המוצרים ו / או עיכובים ו / או שיבושים מצידה של חברת השליחויות ו / או השליח מכל סיבה שהיא ו / או חסימה של דרכים מכל סיבה שהיא ו / או כל גורם ר הנחשב לכוח עליון.
 12. כמו כן לא יהיו איי.אם.אס.קאר בע"מ ו / או הנהלת האתר ו / או מפעילי תר ו / או מי מטעמם אחראים בגין איחור ו / או עיכוב באספקה ​​ו / או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים. ידי>
 13. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת איי.אם.אס.קאר בע"מ , ו / או רת השליחויות, תהא t15> איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לספק את המוצר למשתמש במקום סמוך למקום מגוריו, בכפוף לתיאום עם המשתמש, וקבלת הסכמתו לכך. בכל מקרה לא יעלה המשתמש טענות כנגד איי.אם.אס.קאר בע"מ ו / או חברת השליחויות ביחס לכך.
 14. כמו כן, ובמקרה בו תאפשר איי.אם.אס.קאר בע"מ שילוח באמצעות דואר ישראל, תהא איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לספק למשתמש את המוצר בהתאם לנוהג חלוקת הדואר ביישוב בו הינו תגר יישוב ו הינו תגוררי ר י רי י רי י רי י ר וי רת המקובלת ונהוגה ביישוב בו מתגורר המשתמש), והדבר ייחשב כאספקה ​​של המוצר לבית מגוריו של תמש.
 15. תקנון של רשות הדואר לישראל (ככל ש איי.אם.אס.ר בע"מ תאפשר שילוח רו רו ו ).

ימוש במוצרים

 1. על המשתמש להשתמש במוצרים הנרכשים באתר אך ורק למטרה שלשמה הם נועדו.
 2. הנהלת האתר ו / או ה איי.אם.אס.קאר בע"מ ו / או מפעילי האתר ו / או מי מטעמם יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב ימוש שייעשה על ידי המשתאם רת

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

 1. תמש רשאי לבטל ת העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: " חוק הגני ר) , להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

50.1 ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפות ודעת ביטול טלפות ות יטול טלפות ו t2> 08-9122120 בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

50.2 ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם וצר ו / או י תאמה - תמש יהא תי י ת ובתנאי שלא נעשה בפריט שימוש. יטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות איי.אם.אס.קאר בע"מ לפי ירתו או באמצעות שליחתו, על וו > איי.אם.אס.קאר בע"מ , ברחובות. ובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו / ו אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

.

50.3 ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו / או אי התאמה בין המוצר בפועל ובין פרטיו כפי שהוצגו תת י. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות איי.אם .אס.קאר בע"מ ו באמצעות שליחתו, על חשבונו של המשתמש, למחסני איי.אם.אס.קאר בע"מ, רחוב היצירה 19, רחובת איי.אם.אס.קאר בע"מ t3> בטל פון 08-9122120

 1. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או ביטול העסקה וקבלת החזר כספי יעשו בכפוף לתנאים הבאים

51.1 כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות איי.אם.אס.קאר בע"מ (או שליחתו למחסני איי.אם.אס.קאר בע"מ כאמור לעיל) בצירוף חשבונית, ובתנאי שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש בפריט.

51.2 החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטו ר

51.3 החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד ת זיכוי כספי תיעשה בחנויות איי.אם.אס ר בע"מייו איי.אם.אס.קאר בע"מ , כפי שתעודכן מעת לעת, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שאריזתי ת t3>

51.4 מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, יוחזר ע"פ אותם תנאים. לדוגמא, תי ות תנאים. לדוגמא, תי י י ב -50% הנחה, ו כמו 2 זוגות ב -400 ש"ח - החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז בעת החזרתם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר / ים שנותר / ו בידי הלקוח, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מכירה מיוחדים כאמור ובהתחשב בשווי המלא. לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל וח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי המוצר, ילו נרכש שלא תנאי המבצע.

ת מוצרים

 1. החלפת מוצרים תעשה על ידי המשתמש בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר כנגד תת ונית עסקה וזאת בתנאי ור י לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו על ידי נציגי איי.אם.אס.קאר בע"מ במיקום בו בחר המשתמש לבצע את ההחלפה, וו
 2. כנגד רת המוצרים, על פי האמור לעיל, תינתן אפשרות החלפה וצר / יםתר / ים, אם יימיםתת ר / ים, אם יימים יניר ו ייר ו י תיים מיום מסירתו (להלן: "שובר זיכוי") בגובה הסכום ששולם בפועל בעת ביצוע הרכישה ובכפוף למדיניות רכישה ובכפוף יניות רוי וההחלפות ישיות רות וההחלפות העדכנישת. ככל ווי המוצר / ים החליפי / ים נמוך, במועד ההחלפה, יר ששולם בעבור המוצר שהוחלף, יהא המשתמש זכאי לקבלת שובר יכוי ו רי ור יכוי בגובה ההפיי ור יכוי בגובה ההפרי י ו
 3. למען הסר ספק, מוצר שנרכש במבצע יזוכה על פי מחיר המבצע בלבד ובעת החלפתו יידרש המשתמש להשלים את ההפרש ת י ת ההפרש ין יר ר יי יר י ת שובר זיכוי בגין מוצר שנרכש ביחד עם מוצרים נוספים, בתנאי מכירה מיוחדים, ו במבצע מיוחד, שלעיל, תיעשה בכפוף3 ו4 שלעיל
 4. המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה ו / או דרישה הנוגעות לאופן החלפת המוצרים כאמור בסעיף זה, לרבות טענות בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב הצורך להגיע פיזית לאחד מסניפי איי.אם.אס.קאר בע"מ ו / או בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל ייגרמו, עקב רים בין מחירי המורי י ​​ירי המוצרי י י ירי המוצרים י י ירי המוצריםיר ו י או בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב מחסור בדגמים בסניף בו בחר המשתמש לבצע את ההחלפה.
 5. למען הסר ספק יובהר כי הוראות סעיף זה תי סעיפיו יחולו על ת מוצרים שנרכשו באתר בלבדי אס.קאר בע"מ בכל הקשור בהחלפת מוצרים אשר נרכשו בסניפי איי.אם.אס.קאר בע"מ , יהם יחולו הוראות יי.

ריות, אבטחה ופרטיות

 1. איי.אם.אס.קאר בע"מ ו / או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על פרטיות המשתמש ועל סודיות המידע.

59.1 איי.אם.אס.קאר בע"מ ו / או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על ת לשמור, ככל האפשר תייי. של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של א.ר קוסמטיקה [מאגר מידע על שם חברת איי.אם.אס. tר "מ ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. רה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של איי.אם.אס.קאר בע"מ בדוא"ל: tattoofixcare@gmail.com . ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה .

59,3 אתר איי.אם.אס.קאר בע"מ הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו / או הגלישה ו / או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת איי.אם אס קאר בע"מ באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני SSL ( Secure Socket Layer ), המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר איי.אם.אס. קאר בע"מ . ויודגש, פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים רים .אם.אס.קאר בע"מ מאחר ו איי.אם.אס.קאר בע"מ נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. יוו בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של איי.אם.אס.קאר בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, י ר " ו / או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפ איי.אם.אס.קאר בע"מ .

59.4 כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, איי.אם.אס.קאר בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם ידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם ו .

59,5 למרות האמור לעיל, איי.אם.אס.קאר בע"מ תהא רשאית להעביר פרטי המשתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו / או העלולים לפגוע ב איי.אם.אס.קאר בע"מ ו / ת יו ו / וי י t15> איי.אם.אס.קאר בע"מ לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי איי.אם.אס.קאר בע"מ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, איי.אם.אס.קאר בע"מ תוכל להשתמש בפרטי המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע יי רו t2>.

59.6 כאמור ברישא תקנון זה, למשתמש באתר איי.אם.אס.קאר בע"מ ניתנת האפשרות למסור מידע אישי (שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכד ') על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי, לצורך ביצוע פעולות שונות באתר הדורשות את זיהויו, ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חבות כלשהי על איי.אם .אס.קאר בע"מ . מובהר למען הסר כל ספק כי איי.אם.אס.קאר בע"מ אוינה מחייבת משתמש אשר אינו וניין ות (היינותתהדיי ות (היינותתיי ות) (היינותתיי ות (היינותתיי ות), ייי יי יי ייי ייי ייי ייי ייי יי ייי ייי ייי ייי ייי וווי וו , ואולם מובהר כי לא תר רכישת מוצרים באתר מבלי למסור את הנתונים הנדרשים לשם, אורט לעיל. מובהר כי לא ירוי

59,7 מובהר, משתמש המזדהה באתר ו / או בפני איי.אם.אס.קאר בע"מ ה באופן חד י ו / או באופן חוזר ע"י יצירת פרופיל אישי ( LOG IN ) ו / או בביצוע ת רכישה ירור ו ו / או בכל דרך שהיא, מרגע זה אינו אנונימי כלפי איי.אם.אס.קאר בע"מ ועל כן מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א -1981

59,8 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לאסוף ולהשתמש ידע טכני בקשר עם המשתמש, לרבות כתובות IP , וג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה.

59.9 תוכנה אלקטרונית הקרויה "עוגייה", אוספת מידע אודות התנהגותו והעדפותיו ישיות תנהגותו והעדפותיו ישיות י ). העוגייה נוצרת באמצעות הקשר של דפדפן האינטרנט בין אתר האינטרנט לבין מחשב המשתמש או טלפון הנייד החכם שלו. טכנולוגיה שכיחה זו נועדה בעיקרה לאפשר חוויית פרסונליזציה למשתמש באתר; המידע הנאסף משמש בין היתר להפעלה ולשיפור התכנים והיישומים באתר, התאמת התכנים והפרסומות המוצגים בפני המשתמש באתר להעדפותיו האישיות, כמפורט להלן, מילוי דרישות המשתמש לביצוע עסקת רכישה, יצירת קשר עם המשתמש ומתן מענה לפניותיו, הצגת מוצרים ו / או שירותים נוספים שיתכן והמשתמש יהיה מעוניין בהם, להודיע ​​למשתמש על שירותים אחרים ש איי.אם.אס.קאר בע"מ מציעים, שיפור המוצרים והשירותים>. .קאר בע"מ מציעה או לשימושים סטטיסטיים ואחרים בכדי לענות על צורכיהם והעדפותיהם של תמשים של אי.אם.בא15 tר> tר. > איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לעשות שימוש בעוגיות או בתוכנות אלקטרוניות אחרות לאיסוף מידע כאמור, בכלל זה לפשט ולהקל על המשתמש בעת ביקורו החוזר באתר על ידי זיהויו ולהציג תוכן איכותי בפניו המפולח במיוחד עבורו, בהתאם להעדפותיו האישיות. ובהר למען הסר כל ספק כי איי.אם.אס.קאר בע"מ אי ייבת משתמש לאפשר שימוש בעוגיות ובאפשרות המשתמש יייות ובאפשרות המשתמש יייות ובאפשרות המשתמש יייות ובאפשרות המשתמש להיייו, ת יייו, ת ייי ו, ת ייי ו, יייי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי יי ייי שברשותו. יחד עם זאת, מובהר כי יתכן שחלק ממאפייני האתר יפעלו באופן לקוי באם לא יאפשר המשתמש שימוש בעוגיות.

59.10 דרכי איסוף המידע המפורטות לעיל כוללות את השימוש בעוגיות באתר .י.אם > ה בלבד ולא כוללות את השימוש בעוגיות ע"י כל צד שלישי.

ביטול עסקת הרכישה על ידי איי.אם.אס.קאר בע"מ

 1. איי.אם.אס.קאר בע"מ ומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ת הפעילות באתר ו / ו ת רכישה שביצע תר ו / ו לבטל ת רכישה שביצע יר ר ר ר י יר ר ר י יר ר ר: התגלה כי הפריט אזל מהמלאי; אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; אם המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו / או עבר על הוראות הדין; אם המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו / או ר מכן רטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב אייאם.אס.קאר בע"מ ור "מ וו בצד ג 'אחר כלשהו (לרבות משתמשים אחרים); אם לפי דעת איי.אם.אס.קאר בע"מ , וונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו ות האת תת רו ידו ות האת תת י רי רי רי שרכש באתר לצד ג»כלשהו); אם המשתמש עשה שימוש באתר ו / או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו / או לקט, וכן לשיבוש ו / או הפרה של כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו / או איסוף מידע אישי על תמשים באתר ללא תם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים. יודגש, כי מעבר לעובדה שאי עמידה במגבלות אלו "י המשתמש עלת ות ו "י המשתמש עלוירו "מ , יא אף חושפת את המשתמש לאחריות אזרחית ו / או פלילית, תאם להוראות כל דין.
 2. אם המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים; בכל רה אשר בו, ת אירוע ו / או נסיבות שאינן בשליטת איי.אם.אס.קאר בע"מ ("כח עליון"), אין באפשרו איי.אם.אס.קאר בע"מ לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו / או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית איי.אם.אס.קאר בע"מ לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה רך, לפי שיקיו
 3. בוטלה עסקת רכישה כאמור על ידי איי.אם.אס.קאר בע"מ כאמור בסעיף זה איי.אם.אס.קאר בע"מ ה תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, תיף, תוצאתי או יוחד שנגרם למשתמשירו י / או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר .

ת אחריות

 1. איי.אם.אס.קאר בע"מ עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר עם ת, תר אינו ין תת יו ו י תקלות ירו ו

ידוע למשתמש, כי האתר, רבות כל תוכן ו / או שירות בו, ניתנים על-ידי איי.אם.אס.קאר "מ "מ < ובכפוף לזמינותם ( As Is ו- As Available ). איי.אם.אס.קאר בע"מ לא תישא בכל ריות, ורשת או משתמעת, בקשר עם תר לרבות תוכן ו ירות תת ו ו ירות תת ור ו ו ירות תת ור ו ו ירות תת ור ו ו ירות תת ור ו ו

המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו / או שירות בו, וכי ידוע לו שא.ר קוסמטיקה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא ושה באתר כאמור.

כך איי.אם.אס.קאר בע"מ , ו / או הנהלת האתר ו / או מפעילי האתר ו / או מי מטעמם יהיו אחר ים ו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו / או למשתמש ו / או לצד ישי, תוצאה משימוש באתר, יגוד ימוש תר, יגוד להימוש תר, יגוד להוראו ו

 1. איי.אם.אס.קאר בע"מ ו / או מי מטעמה יחויבו בפיצוי משתמש / לקוח בגין טעויות סופר בתיאור המוצר ו / או מחירו ו / או זמן אספקת המוצר ו / או כל פרט אחר הנוגע למוצר, ככל שיהיו ובלבד שאפשרו ללקוח, לאחר שהציג בפניהם את כל טעות כאמור, לבטל את העסקה להחזיר את המוצר ו / או להחליפו.
 2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, והן אינן מחייבות את איי.אם.ואס.קאר בע"מ או הקבוצה ו / או הנהלת האתר ו / או מפעילי האתר ו / או מטעמם באופן כלשהו.
 3. מובהר כי התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין מראה המוצרים תמונות יר,. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. כן יובהר כי גודל / נפח המוצרים הינו הגודל / הנפח הנקוב על גבי אריזת המוצרים.
 4. הנהלת האתר ו / או איי.אם.אס.קאר בע"מ / או מי מטעמן לא יהיו אחראים לכל נזק ייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על ידי המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן, כאמור לעיל.
 5. הנהלת האתר ו / או איי.אם.אס.קאר בע"מ номер и / או מי מטעמן לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המוצרים ו / או לאי אספקת המוצרים ו / או לאי זיכוי המשתמש, במקרה של ביטול עסקה, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתן, לרבות נזקי טבע ו / או מלחמות ו / ו פעולות איבה ו / או תקלות במערכת הטלפונים ו / או תקלות במערכת המחשוב ו / ו תקלות במערכות תקשורת רות וכל גורם ר של3>
 6. יובהר כי בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר ו / או איי.אם.אס.קאר בע"מ ו / או מי מטעמן באחריות כלשהי העולה על כפל שווי המוצר הנרכש.
 7. כמו כן, לא יישאו הנהלת איי.אם.אס.קאר בע"מ ו / או הקבוצה / או מפעילי תר ו / או מי מטעמם בכל נזק עקיף ו / או נזק תוצאתי שייגרם למשתמש, מכל סיבה שהיא.
 8. תר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, תבות, מידע, שירותים, תיי י ו ו, ויי ו וי וי וי וי וי וי וי וי וי ו י י י ו המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו / או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן «תוכן של צד ישי»). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו / או תנאי השימוש ו / או מדיניות הפרטיוי י מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו / או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי וא.ר קוסמטיקה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו / או הפעלתם.
 9. כלל המידע המוצג באתר הינו כללי ולא נועד ליתן ייעוץ מקצועי. אין במידע המוצג כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע למוצר מסוים או לקבוצת מוצרים המסופקים על ידי יר י.
 10. איי.אם.אס.קאר בע"מ מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו / ו השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל ו / או דרישה ו / ו תביעה בעניין> נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ('לינקים'), אשר אינם מי אם. מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל תר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו / או אחריות של איי.אם.אס.קאר בע"מ לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו / או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו / או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם איי.אם.אס.קאר בע"מ אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו / או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, номер и / או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין . וד מובהר, כי איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר וסייו ו > איי.אם.אס.קאר בע"מ אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט י י

יפוי

 1. כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו / או יפר איזה מהוראות תקנון זה, ו / ו יפת תון, ו / או יפר איו ו ו t3> איי.אם.אס.קאר בע"מ בגין כל תביעה ו / או הוצאה ו / או נזק מכל מין וסוג כלשהו, ​​ר ייגרמו רה ו / תי י, ת י י, רישה בכתב מהצד הנפגע, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאי הצד הנפגע על פי דין.
 2. המשתמש ישא בכל ריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו / או ישפה, לפי העניין, את איי.אם.אס.קאר ו «מ ו / או את מנהליהן ו / או עובדיהן ו / או מי מטעמם (« הצד הנפגע »), יד עם הדרישה הראשונה לעשות כן, בגין יר, ר ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, תביעות ודרישות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו / או דרישה ו / או תביעה (לרבות של צדדים שלישיים כלפי הצד הנפגע), ובעת ממסירה מכוונת ע"י המשתמש, של פרטים שגויים ו / או כוזבים ו / או בלתי מדויקים, ו ו / תי מדויי, ו ו / תי בויי, ו ו / ו י ת י י י י י י י י י י י י ו וי וי י י ו / או בכל צד ג 'שהוא.

יין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, ית ר איי.אם.אס.קאר בע"מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של תר איי.אם.אס.קאר בע"ימ הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד '), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר אייאם.אס.קאר בע"מ , בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו / או מטעם איי.אם.אס.קאר בע"מ בלא קבלת הסכמת מראש ובכתב.
 2. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או ירות אחר כלשהו בניגוד תות ר כלשהו בניגוד תות ר כלשהו בניגוד תו אם.אס.קאר בע"מ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן תר ות תוכנתת תונים תר ות תוכנות ר י ותר ות תוכנות י ותר ות תוכנות ר י ותר ות תוכנות יר י ותר ות תוכנות יר י ו
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, ווק ולתרגם מידע כלשהו מן תר (לרבות סימני מסחר, תמונות, יי ר, תמונות, יי ר, תמונות, ר י t3> איי.אם.אס.קאר בע"מ מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת ( (Frame גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו («קישור עומק»), אלא לעמוד הבית בלבד.
 4. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו איי.אם.אס.קאר בע"מ אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם איי.אם.אס.קאר שם המותג (Уход за татуировкой) , סימני המסחר של איי.אם.אס.קאר בע"מ (בין אם נרשמו ובין אם ו) וכיוב '- הם כולם רכושה של איי.אם.אס.קאר בע"מ . אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 5. אייקונים (значки) כל מידע ו / או תצוגה המופיעים תר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו ( логотип ) וכן עריכתם והצגתםתת .אם.אס.קאר בע"מ ו / או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אםי <י15> .קאר בע"מ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש .

יון ושיפוט

 1. הדין החל תקנון זה ו / או על כל פעולה ו / או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו / או מהשימוש ו / או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת .
 2. תנאי השימוש באתר חלים על שימוש באתר בכל יר, לרבות טלפון סלולארי חכם, ים למיניהם וכיוצ"ב
 3. רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של א.ר קוסמטיקה, ולא תוכן ההודעות שייו תיבת ואר תי תית ואר האלקטריוי תית ואר האלקטתיי תית ואר האלקטריוי תית הדואר האלקטרירוי תית הדואר האלקטרירוי

.

DON'T LEAVE WITHOUT GETTING EVERYTHING YOU NEED

Tattoo Fix Care

TRY OUR ALL NATURAL COLLECTION  Learn more