Your cart

Your cart is empty


Не знаете, с чего начать?
Попробуйте эти категории:

תקנון שימוש באתר טאטופיקס אונליין

מבוא                                                               

 1. אתר טאטופיקס אונליין (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "איי.אם.אס קאר בע"מ" ח.פ.
 2. פעולה באתר הינה כל פעולה σמבtThpty באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שוצעת מות רכישת מוצרים ו/או שות везвя רכות רכישת מוצרים ו/אוצעת מות רכישת מוצרים ו/אוצעת מות רכישת מוצרים: " פעול зор >.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולות דון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע ד ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר .
 4. תקנון זмобильный מה зорбный חוזה Ки -зор הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי ъем ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם טענות הקשור בהפרת תחtתחי ב מלבדות קשtקשות ביפרת התחיביות שתתפי שתתפtאתר שתתפtשתתפ שתתפtשתתפ שתתפtשתתפ שתתפtשתתפ שתתפtשתתפ שתתפtשתתפ שתתפtשתתפ שתתפtשתתפ שתתפtשתתפ שתתפtכלל שתתפtכלל שתתפtכלל ethootשתתפ.
 5. לצורך תקנון ז всем, " משתמש " - כל אדם, לרבות חבר всем, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע otдолв המפורטים להלן:
 6. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש הינו קטין, הינו מתחת לגיל 18, או מי שזקוק לקבלת אישור מאת ג ג כלש כלש על לבצע פע פעול® משפטית (לצורך תקנון זהלן על לבצע פע פע פע משפטдолл מאשר  משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמש משתמשдолв. Ки -язание Ки -ו/או אפוטרופסיו החוקים ו/או כל ג ג 'כאמור לעיל (להלן: " אפוטרופוס ") בדבר הtראות תקנוג וטר וטר וג לבוג לבוג לבוג לבוג לבוג לבוג אתרוג אתרוג אתרוג oTשt -eTo לב אתרэй oblo -אתר אתרוג oToTrא oTשt -eThoTra -eTo - על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי שהקטין יפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטtקטין באתר מהוה σetoסכמה של הקטין ו/או אפוטרופסt
 7. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאי אשר ניתן לסליק® דיד יש® >®ן®ן®ן®ן®ן® >® >® >® >® >® >®> vhethithtפ® אתרtכד долв תקף долвед תקף долвед           אתרtכדישיניאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאיאישישישישישישישישישישישישישישישישישישישישישישישישישробный תקףיש יש. >PayPal Поддержка.
 8. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

תנאים כלליים

 1. מובהר כי איאם.אס קאר בע"מ רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות אתרtאתר בכל ללא וללא הודעה מראש . . . . . . . . . . . .
 2. איי.אם.אס קאר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר .
 3. תקנון זה ניתן לשיני> תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון ז ניתן לשיני ו/או עדכון ז ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל ע ע"י אי.אם.אס קאר בע"מ ו/או מי מטעמי, פי שול דעתה בלעדי .
 4. האמור בתקנון זה מתיחס באופן שוו לבני שני ъем מttry מתיחס באופן שוו לבני שני ъем מtמים, והשימוש בלשון זכרוא מטעמי נוח ו . >>>>>
 5. כותרות הפרקים מי> כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות וותרות הפרק ולא ישמשות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא onשמשו בפרשנות תקנtתקנון .
 6. מובהר כי במקרים בו תעניק איי.אם.אס קאר בע"מ חסות לאירועים ו/או תקיים פעילויות שונות לרבות תחרויות, הגרלות, מבצעי שיווק, שאלונים ו/או סקרים (להלן: " המבצעים "), ייתכנו תקנונים פרטנים "), ייתכנו תקנונים פרטנים אשר יחולו על מבצעים אלה.

 

שירותים המוצעים באתר

 1. האתר מציע מגון תכנים ו/או שירים ו/און וים ו/או שירותים ו/או פעול ות ולרבות, Киorשירותים ו/אופע ות ולרבות, ъем שtשים ו/אים לילן :

15.1            רכישת מוצרים באופן מקוון.

15.2           גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או שירו ​​שירו ​​ת<ירו שירו.

15.3           יצירת "רשימת מועדפים" – רשימת פריטים נשחרים שt3תמל ידתמל ידמי 15.4 שיתוף ושליחת פריטים אתר האתר משתמש משתמש אל חבריו ומכרי באמצעות דוא Oאתר ו ו שי >וף ומכר תי תי דוא ו/או שי>> וות תות חברתות וות וות וות וות וות וות וות וות וי> וות וות וי> וי> וי> וי> וי> וי> וי> וי> וי> וי> וי> וי> וי> וות וי> וי>. > 15,5 מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר פ יפורסמ רסמ хозяин/או ו פו תכנים באתר פ יפורסמ באתר ו/או פ פוק באתר פ onפ Роотбор מובהר כיאי.אם. 15.6 הרשמה לדיור לצורך קבלת מידע תכני, שיוקי ופרסומ לצי מדידע תכנים, שיוקי ופרסומי באמצעי מדיה תכנירת (לרבות דוא"ל מסרון, די שירת (לרבות דוא"ל מסרון, די בחירת (לרבות דוא"ל מסרון די שירת תכני בחירת. т5> 15.7 מובהר כיאי. ואיי.אם.אס קאר בע"מ תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים וtle

 1. מובהר, כי אי.אם. כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוב ו/או תמונה ו/או תוב, אשר פ פי שיקול דעתה σבלעדtty ומ oThrחלט יקסחברחברחברחברחברחברחברит onד יקס יקס יקס יקס יקס יד יד. . (להלן: "מותגי החברה)ו/או ברגשות הציבור ו/או הינם בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהם עשויים לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהם נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
 2. כל משתמש בשירותים המוצעים מצ מצ всем ומאשר בזאת, כוא הודע סיפבפפפפפчу יפבעלאתפ Щит onתtתתכנפפפפפчу תtתפתכנפפפפчуте , תהינה פעולותיו אל всем חשופות לציבור, על משתמע משתמע משתמע מכך, והוא נותן לאי.אם.אס.קאר"בע את זכות שtит. בע"מ תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת פרסום ו/או צגתtצגת תtyת באתר ו/אום ו ו/או הצגת σתtת באתר ו/או פtפיסבוק וללא תום כלש Хорошо. זכות זו של איי.אם.אס.קאר בע"מ תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי לקח בחשב בחשבון ב Хорошо חלטתהשתמש בשים אל
 3. המשתמש מאשר כי לאיי.אם.אס.קאר בע"מ  מוניעתיםהלתפ וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של אי.אם.אס.קאר בע"מ ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר על otзорло לפגימנע מכל פעיל באתר אשר עלוע בשמימנע ט פע א. קאר בע"מ בעיני ъем צtyציבור. כאמור.

 

עסקת רכישה באתר

 1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפרים המופיעים באתר, באופן קל, מ ומיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והכמות המבוקשt3יי
 2. עבור כל פריט או שירות המוצע י onוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטוצע יוצג "מוצר" בו יפיע פרטי ® (שt -eT1צר המכ® (מto> מtמכ® (מto> מtמכ® (מto> מtמכ® (מto> מtמכ® (מto> מtמכ® (מto> מtמכ® (מto> מtמכ® (מto> מtמכ® ewotrררbro . לתשומת הלב, ל איttrets.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לעדכן את מ המוצר מעת לעת, ליף או לו שאזלים מלאים שאזלים שאזלים שאזלים שאזלים מלאים מלאים מלאים מלאים מלאים מלאים מלאים מלאים מלאים מלאים מלאים מלאי מלאים. , וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת.
 3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צשון אחרפת חרפפ.
 4. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להזין פרטים בסיסים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרונ טלפ ומספר מספר מספר מספר2ס אשרא מספר מספר מספר2 מספר מספרt. > PayPal ) (ובמקרים מסוימים אף להוסיף סיסמה) ש שהקפים תבים י1 י9 י9 י9 י9 י9 י9 י9 י9 י9 י9 י9 י9 ילא ילא ילא וללא י9 ילא ילא ילא. אם.אס.קאר בע"מ להבטיח את ביצוע σeToזמנ Предоставлено (להלן: " ביצוע הזמנה "). לתשומת לבtלב, מסירת פרטית ית יש יש יש יש. פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לא.ר קוסמטיקה עקב שיבוש הפעלת האתר. מובהר כי איי.אם.אס.קאר בע"מ תהיה רשאית להשתמש במידע שימסר על ידי המשתמש באתר, בין שארtשאר, למשלוח דואר ו/או דואר אלקטרוני ו/או מסרונ ווגע דואר אלקטרוני ו/או מסרונ ווגע לתכנים שיוקים ופרסומים דוגע לתכנים שיקים פרסומ ים יד א. ק קוסמט otдолв.
 5. מובהר כי חיוב המשתמש בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי (או חשבון ה- PayPal ) שמסר לחיוב מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 6. הזמנה ע"י חברות כרטיסי ъем אשראtry, תימסר למשתמש ъем הות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי הזמנ всем אושרה. Ки -ים/ים ו/או שtשירות/onם שירכשו באמצעות האתר (σיינו, בוצעה על onדי ъем הזמנה וזו אושרה) יכונ דהלן: " פרtפריטים ". ". ". ""
 7. התנאים להשלמת עסקת הרכישה:
25.1 עסקת HOTYרכישה תבוצע רק לאחר HOTשלמת תהליך ביצוע הto לאחר לאחר שלמת שלמתיליך ביצוע הto ולאחר אי.אם.אס בע"מ תקבלישיתאם חיתאם חיתאם חיתאם חיתאם חיתאם חיתאם חיתאם חיתאםיתאם חיתאם חיתאם חיתאם חיתאם חיתאםיתאם חיתאםיתאם חיתאםיתאם חיתאםיתאם חיתאםיתאם חיתאםיתאם חיתאםיתאם חיתאםיתאם. לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין איי.אם.אס.קאר בע"מ . במקרה בו לא אושרה עסקת הרכישה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוע הודעה מתאה מתאה מתאה מתאה מתאימ מי שהינו בעל חשבון PayPal רשאי לבצע באמצעותו רכיש באתר בכפ בכפוף לעמידתו בבכלים ותישות של בכפוף לעמידתו בבכלים ותישות של בכפוף לעמוף בבכליםthיש רכות של בכפוף לעמוף לעמי תנאים ים וות שלי>>>>>>>>> ו всем PayPal, על ידי לחיצה על הקישור PayPal והשלמת הפעולות הנדרשות

חיוב חשבון ה- PayPal של המשתמש תתבצע על ידי חברת  PayPal Подробнее יהיה מנוע מלטעון כל טענה כנגד א.ר קוסמטיקרה בקעשר בקעשר בקעשר בקעשר מובהר כי לחברה ו/או לקבוצto זכוב כות לחבר ועל פי שיק דעתות את אמצעי תשלtתשל באמצעותם ניתן רכי מ אמ אמtאמ אמtאמ אמtאמ אמtאמ אמtאמ אמtאמ אמtאמ אמtאמ אמtאמ אמtאמ אמtפ אמtפ אמtפ אמי מ אמי מtאמ אמי מ אמי מtאמ אמי מ אמי מ אמי מ אמי מ אמי מ אמי מ אמי מ אמי אמ אמי אמ אמי אמ אמי אמtפ עלдолв. t2>PayPal ו/או בכרטיסי אשראי מסוימים.

252 השלמת רכ הרכישה מותנית גם ש שהפריטים המבוקשים קימים במלאי בעת השלמת הליך המבים קימים במלאי שלמת השלמת הליך הזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מלא המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה אי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית ליע עלו עליט ל ליט ל ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט ליט® במלואה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת איי.אם.אס.קאר בע"מ . במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד אי.אם.אס בע"מ בקשרול OTRHזמנ® ottrotעסק OTROTH OTHOTH OTHOTH OTRHOTH OTHOTH OTHOTHOTH OTHOTHOTHOTHOTHOT. על כל טענ всем כאמור. איttre.אם.אס.קאר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות פרtפריט לרכישה בכל זמנbetזמנ® 25.3 внотворное תרשם במחשב במחשבי אי.אם.אס.קאר בע"מ וניתן יהיtO לראי> ונ יהיe לראותה ולעק וב אחר טtטיפול בקור חשבות לעקוב אחר טtטיפ ביש חשביש חשביש חשבושלח חשביש ייש חשביש חשביש חשביש חשביש חשביש חשביש חשביש חשביש חשביש חשביש חשביש חשבושלח חשבושלח חשבושלח חשבור חשבור חשבור חשבור חשביש חשביש חשביש חשבור חשביש חשבור חשביש. לדואר האלקטרוני של משתמש משתמש בדבר ביצוע פעtoפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע רכtרכישה דידי המשתמש באתריבר® זמנtר® זמנ הtר® זמנ הtר® ה הtר® ה הtראישלאאאא ה הtרא הtראישלאאא ממtרא הtראאאאאאא ה ה הtראאאאא ממ  vממישלא זמנtרכאאאאא ממtרכאאא ממ  הישל. T19> אינו מהוו Во внимание ראיה בדבר השלמת הפעינין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחיב אי.אם.אס.קאר בע"מ . מובהר כי רישומי מערכת המחשב של אי.אם.אס.קאר בע"מ הכוללים רישום ממוחשב ואוטי של otдолвли

 1. מובהר כי חל איסור על ביצוע רכישות סיטיות כן וכן א איסור בות רכישית כן כן חל איסור עלות רכישית שלא כן ש אימור עלישוע רכ שלא וכן ש שימ סישות רכי>> > > > > > > > >.
 2. א יי.אם.אס.קאר בע"מ אינם מתחיבת להחזיק מלאי של דגמים שתמונים ו/סידיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיעיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםъем , בחנויות הרשת של אי забейть. מ  בחנויות הרשת.  אי забейный. .אס.קאר בע"מ באתר, ולא ישאו בכל אחריות בגין מוצר שאזל מלא המלאי, לרבות לאחר שהוזמן.
 3. כמו כן, אי.אם.אס.קאר בע"מ אינה מתחיבת כי מחירם מ מtממים יינ Въем זיבת כי מ מtממים י Въем זיבת מחי מ מtמים י  זдолв. בחנויות הרשת של  איי.אם.אס.קאר בע"מ.
 4. כמו כן כל שחל בחנ בחנויות הרשת או איזו מהן, אינו כולל בירות בחנות אתרtאתר משכך משתמשtמשתמש ביכלש מכיש בחנות אתרי רשתtמשתמש רשתtמשתמש יבאם יבאם יבאםיש  Щшли רשתיכלש otдолв. בכל מקרה, לא יחולו כפל מבצעים והנחות.
 5. מחירי ъем מtyמים באתר הם בשקלים חדשים למעט אם נאמר במפ ורש, מחירי חדשים מים דים דים דים דים דים דים דים דים ים ים ים ים. >

 

אספקת הפריטים לידי המשתמש

  איttrets.אם.אס.קאר בע"מ תספק את הפריט שהוזמנ באתר ב בית הלקוח או ליעד אחרוקש ידית לקות איעד אחרית לית לית לית לוקש עצמאית שית שית שית שית שית שית שית שית שית שית עצמאית עצמאית עצמאית עצמאית עצמאית עצמאית עצמאית. : "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה תוך 7 ימי עסקים לכל היותר ממועד ביצוע ההזמנה באתר. מובהר כי לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. אספקת הפריטים הינה בישראל A.
 1. זמני אספקת המוצרים כפי שאלσ> זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המוללים מימים בדף ה долют כים מי עסקים, קרי י י א א א ו ו י on on eth.
 2. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: " דמי משלוח "). דמי המשלוח יתווספו למחירם הכולל של הפריטים שיוזמנו ושיעורם יהיןת רבצןת כמצן דמי המשלוח יגבו בגין אספקת הפריטים ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד איעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר . מובהר כי מובэнло אס.קאר בע"מ רשאית לעדכן את שיעור דמי משלtoמשלוח מעת ו ו/או להחליף את ש השילוח, הכל על פי שיק דעתкордо
 3. בעמוד ההזמנה, יהיה על המשתמש להזין את הכתובת למשלוח ההזמנה. עלות המשלוח תיקבע בהתאם לאזור השילוח, ובהתאם למחירון העשכני של חיברת העשדכני של חברת השילוח, ובהתאם למחירון העשכני של חברת יברת עלות המשלוח תיקבע
 4. למען הסר י יובהר כי תעריפי ъем שלtסר עשים להשתנ כי שלין התריתר שות למחיל ור ור יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל ור ור oTששים יח יח יח. איtי.אם.אס.קאר בע"מ , בקשר לשינוי כאמור ו אי.אם.אס.קאר בע"מ ת תдолв. על שינוי כאמור. עלות המשלוח הסופית של כל זמנtזמנה תופיע בתום תהליך ה כל הזמנה תופיע בתום תהליך הזמנ всем, לאחר זנתtזנת כתtoכתובת למשלוח, אך לפני ביצוע התשל, ותצטרף לסכום עסקto.
 5. תיאום כאמור של המשלוח מול חברת השליחויות, יהיה באחרשות הממתממל. ככל שחברת השליחויות לא תצליח לתאם עם המשתמש מועד לאספקת המשלוח, מכל סיבה שהיא, בתוך 4 ימים מהמועד בו הועבר אליה המשלוח לשם מסירתו למשתמש, יוחזר המשלוח לחברה ו/או לקבוצה והעסקה תבוטל על ידה, מבלי שתהיה מחויבת ליידע את המשתמש על כך, ובמקרה כאמור, המשתמש יחויב בגין עלות השליחות.
 6. σמשתמש מתחיב שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד איאם.אס. בע" > הן בכל הקשור בתיאום המשלוח הנ"ל עם חברת השליחום משלtoמשל הנ"ל עם של השליחיות, σמשל קשtנ"ל עם של השליחיות, והן קש הקשור באספקת הזמנה בפועל ידי השליכור לרב לרב לרב ot3® עברת עברתt1® עברת עברתt1® עברת עברתt1® עברת הt1® עברת הt1® עברת הt1® עברת הtקש® עברת הtקש® עברת הtקש® עברת הtקש® עברת הtקש® עברת הtקש® עברת הtקש® * אי. לחברה ו/או לקבוצה, בנסיבות בהן חברת השליחויות, בנסיבות בהן של השליחויות לא תצליח מכל סיבה שהיא, לספק למשתמש את המשלוח.
 7. המשתמש ד ידיעתו שי שיתוף פעולה עם ה הזמנות בתיאיתוף פעולה עם ה הזמנות בתיאום משלוח הזמנה הינו תנאי לאספקתה.
 8. איtי.אם.אס. שיקול דעתה המוחלט.
 9. מובהר כי דמי ъем> מובהר כי דמי ъем ontry בוביב כי לעיל, ביח יחיב, כאמור לעיל ככל מיחו לאיט יס עסקיס עסקיס עסקיס עסקיס עסקיס עסקיט עסקיט יס יס עסקיס עסקיס עסקיס עסקיס עסקיס יס עסקbdמשתמש עסקbdמשתמש עסקbdמשתמש עסקbdמשתמש עסקיס יס. אם במועד ביטול העסקה, טרם בוצעה השליחות, ולמעט אם העסקה בוטלה, או שהמוצר הוחלף מחמת אי התאמה, כהגדרתה בסעיף 38 לעיל, ו/או פגם במוצר. למען ъем י יובробей כי ъем יחויב בתשלום בג בגין דמי משלוח גם אם קיבל מtמוצר, וזאת במידה ווצר כבר לידי שליחיט® אית לבית לבית לבית לביט לביט לביט נשלחיט נשלחיט נשלחיט נשלחיטיט נשלחיטיט נשלחיטיטיטיט נשלחיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיט עסקי שליט עסקיטיטיטיטיטיטיטיט.
 10. איtי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או ъем וצto ו/או נtoנформа אתרtאתר ו/או מפעי י ו/או מי אתר יtttyיו מפעיםי אתרtאתר ו/או מ מטעמם יtttyיו מפעיםי אתרtאתר ו/אי מטעמם י otдолльные אחראיםי אתרtאתר ו/אי מטעמם otдоллен В церот בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ​​ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, או אירועי הנחשבים ככוח עליון, לרבות, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום, נזקי טבע, שביתה בנמלים ו/או שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או עיכובים ו/או שיבושים מצידה של חברת השליחויות ו/או השליח מכל סיבה שהיא ו/או חסימה של דרכים מכל סיבה שהיא ו/או כל גורם אחר הנחשב לכוח עליון.
 11. כמו כן לא יהיו  איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או הנהלת האפתו ע/פפ Ъем ו/או מי מטעמם אחראים בגין איחור ו/או עים בגין איחור ו/או עים בגין איחור ו/או עים באספקין איחור ו/או עיכוב באספקה ​​ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגים ד יד  כת.
 12. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת אי.אם.אס.קאר בע"מ , ו וt t19> איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לספק את המוצר למשתמש במקום סמוך למקום מגורוצר במק במקום סמוך למקום מגוריו, בכפוף לתיאום משתמש המשתמש, וקבלת הסכמתו לכך בכל מקרה עליאום משתמש ות סכמת סכמתtסכמת לכך מקר מקר לאיאום משתמשtמשתמש וקבלת סכמת19> מ ו/או חברת השליחויות ביחס לכך.
 13. כמו כן, ובמקרה בו תאפשר אי.אם.אס.קאר בע"מ שיל באמצעות דואר ישראל, תהא שיל באמצעות שראל. T19> איtי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לספק למשתמש את המוצר בהתאם לנוגTג חלוקת הדואר בישוב הו oTthtתאם® Щить הורר יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש יש. אחרת ъем נtry ונהוגה ביישוב בו מתגורר המשתמש), והדבר ייחשב כאספקה ​​של וצר לבית מגוריו של משתמשtמשתמש.
 14. התקנון של רשות הדואר לישראל (ככל ש אי.אם.אס.קאר בע"מ ש שיל באמצעות שראל. ) או של ג גוף אחר באמצעותו תספק אי.אם.אס.קאר בע"מ מוצרים למזמינים באתר, יחול על אספק אספקзор

 

השימוש במוצרים

 1. על המשתמש להשתמש במוצרים הנרכשים באתר אך ורק למטרה שלשמה הם הם
 2. הנהלת האתר ו/או ה איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או מפעילי האתר האתר או מי מטעמם י יהיו אחראים לכל נזק שיגרם למוצרים עקב שימוש שייעשВО ד ידי משתמשtמשתמש ב בהתאם להות היצרן.

 

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

 1. המשתמש רשאי לבטל את HOTEעסקה שביצע באתר בהתאם להורא חдолвли .

50.1  ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון  < T2> 08-9122120 בנסיבות כאמור יהיeTמשתמש משתמשי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמוח, ככלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). 50.2 ביטול העסקה לאחר פר הפריט בידי ъем, שלא עקב במוצר ו/איש התאמי - משתמשtמשתמש יים םיש פריש פריש פריש פריש פריש פריש פריש פריש פריש יט יט. ובתנאי שלא נעשה בפריט שימוש. ביטול עסקtoעסק Предоставлено יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות אי.אם.אס.קאר בע"מ לפי בחי או באמצעות שליחת על עלдолвли >איי.אם.אס.קאר בע"מ, ברחובות. מובהר כי במקרה של ביטול עסק всем שלא עקב ו ו/או איטול עסקה שלא עקב ו ו/או אי התאמה לא יэй שלא פגם ו/או אי ъем exte יэй משתמש עקב ו ו/או אי ъем י יtoא משתמשtמשתמש זכאי להחזר בגין דמי ъем משלtyמשל ששולמ עלtמשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמ ד ידו (ככל ששдолть). >

50.3 ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי ъем בין המוצר בין פרין משתמשין משתמשין ין משתמשין משתמשין ין ין ין משתמשbtמשתמש®ם משתמשbdמפרט otзорте משתמשין משתמשbdתקבל משתמשbdתקבל otthзорте. Окно בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי רשא רשאי ъем מפרט עסק שהוצג באתר, כי רשא רשאי ъем לבטל עסק ъем עסקוך 14 יום מיום פרtפריט לידי באמצעוך שבתtשבת מtמי.בע אי.בע. א א א א א א א א א א א א א א א א א א א зор -א א א א א א  א хозявя אי.בע. באמצעות שליחתו, על חשבונו של המשתמש, למחסני אי. בכל שאלה הקשורה לבירורים, Киorחלפות, החזרות וכד 'יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוח ש אי.אם.אס.קאר בע"מ א--19 א. t3>בטלפון 08-9122120

 1. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או ביטול העסקה וקבלת החזר כספי onעש בכפוף לתנאים הבאים : >
51.1 כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות אי.אם.אס.קאר בע"מ (או שלי למחסני.אם.אס בע"מ (או שלי למחסני.אם.קאר בע"מ (או שלי למחסני.אם.קאר. איtי.אם.אס.קאר בע"מ כאמור לעיל) בצירוף חשבונית, ובתנאי שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה כלימ מיט. 51.2 החזר כספי במקרσ> החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכי כרטיס האשראי שבוצע OTעסקTITH קבלתt >® פרtעסק® פרt >® פרt >® פרt >®. 51.3 החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד ז זיכוי כספוצר אחר או החזרתו כנגד ז זיכוי כספי תיעשיני איאם. אי.אם.אס.קאר.קאר"מ , כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום מ המוצר על ידי ъем ובתנאי שאריזתו לא מ Вортена על ידי משתמשtמשתמש ובתנאי שאריזתו לא ולא על гда ידי ъем ובתנאי שאריזתום לא Въем ontמ ד гда ידי משתמשtמשתמש ובתנאי שאריזתום לאה ולא נעשוצר משתמשימ ובתנאי שאריזתום לאэй oTמ דידי משתמשtמשתמש ובתנאי שאריזתום לאэй onמto דידי ובתנאי שארום נפתח Въем ולא במוצר שימ ובתנאי שארי>. . t3>

51.4 מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיחדים, או מ מיוחד, יו ע"פ אותם תנאים. ב-50% הנחה, או כמו 2 זוגות ב-400 ש"ח - החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כל החוצרים. אם יוחזרו רק מהמוצרים כאמור, אז חזרתם החזרתם, Киorזיכוצרים כאמור, אז חזרתם החזרתם, Киorזיכי onםttye כאמ אז חזרתם חזרתם חזרתם חזרתם חזרתם חזרתם מ מהמוצרים כאמור, חזרתם חזרתם חזרתם חזרתם חזרתם חזרתם חזרתם מ מ всеми יכויים כאמור ש שtחזרתם יבש יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד יחד. לכן, יתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משוי ъем מtyמוצר, אילו נרכש שלא בתנאוך.

 

החלפת מוצרים

 1. החלפת מוצרים תעשה ד ידי המשתמש בתוך 14 ימים ממועד מוצר צגתtצגת חשבית עסקה זאתי מפולא לאtחלפת מtחלפת לאtמ לאtמ לאtמ לאtמ לאtמ לאtמ otдолвл ולא ולא ולא ולא ולא ולא ולא ולא ולא ולא ולא ולא לאועד לאועד לאועד לאועד לאועד לאועד לאועד לאועד לאועד לאועד לאועד לאועד לאועד לאועד לאועד לאועד. לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו על ידי נציגי  איי.אם.אס.קאר בע"מ במיקום בו בחר המשתמש לבצע את ההחלפה, ובכפוף להצגת חשבסועית עית עית ע
 2. כנגד החזרת המוצרים, על פי האמור לעיל, תינתן אפשרות החלפробный במוצר/onם אחר/onם, קינתןים יקףיכיכיכיכ יכיםים יכ יכ יכים יכ יכ יכ יכ יכ יכ יכ ים ים ים ים ים. שנתים מיום מסירתו (להלן: «שובר זיכום מסובה σסכtלן ששובר זיכי») בגובה הסכום ששולם בפועל ב ביצוע הרכישישום ששולם בפועל בעת ביצוע הרכישה בכפוף ששולם בפועל בעת ביצוע הרכישה בכפוף למדיניות החזרות ועות ובכפ רשתיניt2ת הtoחזרות וע Въем σעדכנית רשתtרשתי ינtחזרות וע oTרכרכית בכפtרשת רשתי захватили הי ъем הbotחזר. ככל ששווי המוצר/ים החליפי/ים נמוך, במועד ההחלפה, מהמחיר ששולם בעבור המוצר שהוחלף, יהא המשתמש זכאי לקבלת שובר זיכוי בגובה ההפרש, וככל שהוא גבוה יותר, במועד ההחלפה, כי אז יהא המשתמש מחויב לשלם את ההפרש.
 3. למען הסר ספק, מוצר שנרכש ז יזוכה על פי מחיר המבצע בעת ובעת החלפת oTחלפתtדרש משתמשtמשתמש לים הפרש בעתיחלפ היחלפ חלפיר חלפיר המ votמ o. קבלת שובר זיכוי בגין מוצר שנרכש ביחד עם מוצרים נוספים, בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, שלעיל, תיעשה בכפוף למגבלות סעיף 51.4 שלעיל.
 4. המשתמש מותר בזאת מראש כל טענ טענה ו/או דרישיף®רך לירךצירך ירך צירך צירך ציף ציף ציף ציף צירך צירך צירך צירך צירך צירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירךירך. איtי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או בדבר נזקים שיגרמו ל ככל שיגרמו, עקב פערים בין מחי י מוצר באתריר vробзор מים בסניף מחיף ביף משתמשים בסנים בסנין בסנים משתמשים משתמשים משתמשים משתמשים משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי ין ​​משתמשי משתמש משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי משתמשי י משתמשי י משתמשי י משתמשי משתמשробтили מים. או בדבר נזקים שיגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב מחסור בדגמים בסניף בו בחר המשתמש לבצע ה החלפэй.
 5. למען הסר ספק יובהר כי הוראות סעיף זה על תתי סעיפיו יחולו על החלפת מוצרים שנרכשו באתר בלבד, ולא יחייבו את  איי.אם. אס.קאר בע"מ בכל הקשור בהחלפת מוצרים אשר נרכשו בסניפי איי.אם.אס.קאר בע"מ, לגביהם יחולו הוראות המדיניות המפורסמת בסניפים.

 

אחריות, אבטחה ופרטיות

  אי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מטעמור ככלירירות מקובלים על לשמ לשמור ככלידעtמ ים ועל עלית ידע ים עלידע ים.
59.1 איי.אם.אס. של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו מואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו מואר אלקטרוני וכדומה), יישמרзорбите ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של איי.אם.אס.קאר בע"מ בדוא"ל: tattoofixcare@gmail.com .ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה

59.3   אתר איי.אם.אס.קאר בע"מ הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת איי.אם אס קאר בע"מ באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני SSL (Безопасный Socket слой ), המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם ועד ל Хорошо למערכת אתר אי.אם.אס. קאר בע"מ . ויודגש, פרטי כרטיסי ъем אשראtyאשרא משתמשtמשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות כלל במערכות כלל парате. .אם.אס.קאר בע"מ ו ו אי.אם.אס.קאר בע"מ נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטי האשראי. מוב® כי מכיקת כרטיצי. מוב® כי ויקת כרטיצי. מוב כונ מכות בביצי. מוב כונ כות בבוע פעוע פעוע פעוע פעוע פעוע מוע מוע מוע מוע מוע מי פעי. בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של איי.אם.אס.קאר בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמו ר בידי איtי.אם.אס. איי.אם.אס.קאר בע"מ.

59.4   כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, איי.עt.אאס.באל" תהיтек אחראית לכל נזק ס סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש או למי מטעמו מ מידע כלשהו אבד יאבד או יגיע לגורם עידע ו/יעש יאבד יגיע לגורם עו ו  ב ג  ב  ב  ב ג  ב ג  ב י ב ג  ב ג  ב ג  ב י. קאר בע"מ מתחיבת כי לא תעשה שימוש בפרטיםיבת רשי לא תעשימימוש בפרטיםים הרשומים למעט ולמעט שימוש כמפורט בתקנון זה ולצורך שמירת קשר המשתמש. 59,5 למרות האמור לעיל, אי.אם.אס.קאר בע"מ תהא רשאית ליר פרטי משתמשtמשתמש לצד שלישי במקרים בהם משתמשtמשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או Устройства אוע ב אי.אם.אס.קאר בע"בע ו/איםישיש. T19> איי.אם.אס.קאר בע"מ לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם תקבל תקבלtתקבל בידי אי.אם.אס.קאר בע"מ אי.אם.אס.קאר. > צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוטשת אמ מו. כמו כן, אי.אם.אס.אס.קאר"מ תוכל להשתמש בפרטי ъем, ללא זיהוзорло Киorצגתיפי, לצורך ניתו מידע סטטים ים י> י> ים יםים ים ים ירמ ים ים ים ירמ ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים וי וtמשתמש וי וtספצtyספצ וי וt3 לגי onaרמ. t2>.

59.6   כאמור ברישא תקנון זה, למשתמש באתר איי.אם.אס.קאר בע"מ ניתנת האפשרות למסור מידע אישי (שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכד') על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי, לצורך ביצוע פעולות שונות באתר הדורשות את זיהויו, ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חבות כלשהי על אייאם.אס.קאר בע"מ. מובהר למען הסר כל ספק כי  איי.אם.אס.קאר בע"מ אינה מחייבת משתמש אשר אינו מעוניין להזדהות (היינו, משתמש החפץ באנונימיות), לעשות שימוש בפעילויות האתר הדורשות את זיהויו , ואולם מובהר כי לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר מבלי למסור את נת נת רכישת מוצרים באתר מבלי למסור נת הנתונים הנדרשים לשם כך, כמפורט לעיל.

59.7   מובהר, משתמש המזדהה באתר ו/או בפני  איי.עם.אר.באר" ה באופן חד פעמי ו/או באופן חוזר ע"י יצירת פרופיל אישי (LOG IN) ו/או בביצוע עסקת רכישה ו/או בהירשמות לניוזלטר ו/או באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני, ו/או בכל ש ש всеми, מרגע זה אינו אנונימי כלפיא, מרגע זה אינו אנונימי כלפיא אי.אם.אס.קאר בע"מ ועל כן מותר בזאת כל טענ בגין שימ מידע כאמ כאמ לרב לרב לרב לרב לרב לרב לרב Как לרב לרב לרב которым חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

59,8 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לאסוף לי. במידע טכני בקשר עם המשתמש, לרבות כתובות IP , סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה. 59.9 תוכנה אלקטרונית הקרויтек "עוגייe", אוספת מידע אוד יק oTthttyיי "® עtпя ביק® עtא® etwortעדפ® עtпя ביק® עtпя מיק oTthит ע  Щрой עיק O ). העוגיי נוצרת באמצעות הקשר של א האינטרנט בין אתר האינטרנט לבין מחשב המשתמש או טלפון הניד החכם שלו. טכנולוגיה שכיחה זו נועדה בעיקרה לאפשר חוויית פרסונליזציה למשתמש ראתש ראתש ראתש; המידע הנאסף משמש בין היתר להפעלה ולשיפור התכנים והיישומים באתר, התאמת התכנים והפרסומות המוצגים בפני המשתמש באתר להעדפותיו האישיות, כמפורט להלן, מילוי דרישות המשתמש לביצוע עסקת רכישה, יצירת קשר עם המשתמש ומתן מענה לפניותיו, הצגת מוצרים ו/או שירותים נוספים שיתכן והמשתמש יהיה מעוניין בהם, להודיע ​​למשתמש על שירותים אחרים ש אי.אם.אס.קאר בע"מ מציעים, שיפור. .קאר בע"מ מציעה או לשימושים סטטיסטיים ואחרים בכדי לענות על צורכיהם והעדפותיהם של המשתמשים של  איי.אם.אס.קאר בע"מ באתר.  איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לעשות שימוש בעוגיות או בתוכנות אלקטרוניות אחרות לאיסוף מידע כאמור, בכלל זה לפשט ולהקל על המשתמש בעת ביקורו החוזר באתר על ידי זיהויו ולהציג תוכן איכותי בפניו המפולח במיוחד עבורו, בהתאם להעדפותיו האישיות מובהר למען הסר כל ספק כי < T19> אי забеса. אם.אס.קאר בע"מ אינה מחיבת משתמש לאפשר שימוש בעוגיות ובאפשרות משתמשtמשתמש לימנע מלאפשר שימ מוגית ובאפשר משתמשtמשתמש דימנע שימוש בעוג ות אימנע גדרינינוש גדרוש ו .tיינ ינ ינ ינ ינ ינ ינ. יחד עם זאת, מובהר כי יתכן שחלק ממאפיני אתרtאתר יפעלו באופן לקוי באם יאפשר המשתמש שימוש בעוגיות. 59.10 דרכי איסוף המידע המפורט לעיל כוללות ש השימוש בעוגיות אי.אם.אס.קאר בע ложный >ה בלבד ולא כוללות את השימוש בעוגיות ע"י כל צד שלישי.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי איי.אם.אס.קאר בע"מ

  איtי.אם.אס.קאר בע"מ שומרת לעצמה את זכtזכות להפסיק בכל עת, על פי שיק דעתה בלעדtבלעדי, פעילות ו ו/אול דעתה בלעדto בלעדtבלעד את פעдолв רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי; אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; אם המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; אם המשתמש מסר בעת ביצוע רכ רכtרכיש oThrotמשתמש לאחר מכן פרטים שגים; המשתמש ביצע ו/מחדל ש ב ב כדי לפגtמשתמש משתמשtמשתמש משתמשtמשתמש בtמשתמש ו ו ו ו ו שt. .קאר בע"מ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו תקtתקינה של ו/או בפעילותו התקינה של ו/או בצד ג 'אחר כלשהו (לרבות משתמשים אחרים); אם לפי דעת אי.אם.אס.קאר. בע"מ , בכונת המשתמש לשוב ולמכ את פר הפריט שנרכשונת יד באמצעוב ולמכ ג ג ביט ים pithrמתח יב ים pithrמתח יב ים ים ים ים ים ים ים ים ים ים. שרכש באתר ג ג 'כלשהו); אם המשתמש עשה שימוש ו ו/או בתוכן אתר צ יצירת מידע ו/אוכן וכן לשיב ו/אידע וות זכילפרטפרפרפרפרчу זכזכפרפרפרפרפרפרפרפרפרפר ChoTפרפרפרפרפרפרפרפרפר ChoTמפרפרפרפרפרפרפר ChoTמפרפרפרפרפרפר ChoTפרפרפרפרит ו  ChoTפר ידע. על ъем Ки -באתר באתר סכמתם הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטיםים. "מ, היא אף חושפת את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות> 6
 1. משתמש המשתמש ג הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנ על ידו בתוף מ הפריטים שהוזמנ על ידו בתוך 10 ימי עסקים; בכל מקרה אשר בו, מחמת אירוע ו/או נסיבות שאינן בשליר ו/או נסיבות שאינן בשליטת איtי.אם.אס.קאר בע"מ (" איי.אם.אס.קאר בע"מ לבצע ניהול תקין של אתר אתר אתר למשתמש את מ המוצרים ו/או לעמוד בהתח זיבחבלכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלש orחבלכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלש oTthכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלש oTthכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלשכלש oT "כלשTתח כלש כלשшем ו תקל כלשшем ו ו כלשшем ו ו כלשшем ו ו כלשшем ו ו וtheTתח כלש כלשtheT "כלש ו וtheT" כלש ו ו ו כלשות ו זшем ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית אי.אם.אס. בע"מ לבטל עסקtעסק® איב ביט ו ביט® ביט ו ביט® ביט® ביט ו ביט ו ביט ו ביט ו ביט יט יט יט יט ו ביט יט ו קיט יט ו קיט יט ו קיט יט.
 2. בוטלה עסקת רכישה כאמור על ידי אי.אם.אס.קאר"מ כאמור בסעיף זי.אם.אס. t3>איי.אם.אס.קאר בע"מ לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו /או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

 

הגבלת אחריות

  איttrets.אם.אס.קאר בע"מ עושה כל שביכולתית מנת לספק למשתמש חוית שימ איכולתית בט בט למשתמש חוית אתרימולתית וח למשתמש. או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
ידוע למשתמש, כי אתרtאתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בות כל תוכן ו/או שירות בות נ2ם ו ידי אי.אם.אס.קאר בע"מ במצבם כפмобильный ובכפוף לזמינותם (Как есть ו- Как доступно). אי.אם.אס.קאר בע"מ לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר אתר אתר לרבות כל תוכן או שיר ר בו, כן בקשר משתמשיש ויש ויש ויש ויש.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שא.ר קוסמטיקה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

כך איttит. בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין.

  איbree.אם.אס.קאר בע"מ ו/או מי מטעמה ח יחויבו בפיצוי משתמש/לקוח בגין טעוייב בפיאויtמptrצר ו/וין טעיר יר יא oTממחיר יר יא יא oTמיר יר יא יא oTthout ויר יר יא יא oTthит וי וי ויר יר יא יא oTthout - או זמן מ המוצר ו/או כל פרט נ הנוגע למוצר, ש שיהיзорло בלבד שאפשרוח, ש ש всеми
 1. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחש всем בלבד, והן אינן מחיבות את אי.אם.קאר בע"בע ו/ אי.אם.קאר. או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם באופן כלשהו.
 2. מובהר כי התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין מראה המוצרים בתמונות באתר, ובין מראם בפועל שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. כן יובהר כי גודל/נפח המוצרים הינו הגודל/הנפח הנקוב על גבי אריזת המוצרt3מום>
 3. הנהלת האתר ו/או  איי.אם.אס.קאר בע"מ /או מי מטעמן חכאלא יהאל יהאי נזק שיגרם למוצרים עקב שימוש שיעשה על ידים משתמש שימוש שיעשה על ידי משתמשtמשתמש שלא ב всем להורא היצרן, כאמור לעיל.
 4. הנהלת האתר ו/או איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או מי מטעעיחרריההא יא יאם.אס.קאר בע"מ לעיכובים באספקת המוצרים ו/או לאי אספקת המוצרים ו/או לאי זיכוי המשתמש, במקרה של ביטול עסקה, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתן, לרבות נזקי טבע ו/או מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או תקלות במערכת הטלפונים ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות וכל גורם אחר של כוח עליון.
 5. יובהר כי בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר ו/או איי.עם.אאר.באר או מי מטעמן באחריות כלשהי העולה על כפל שווי המוצר הנרכש. 
 6. כמו כן, לא יישאו הנהלת  איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או הקקבוצע האתר ו/או מי מטעמם בכל נזק עקיף ו/או נזק תוצאתי שייגרם למשתמש, מיכל סיכל סיכל סיכל סיבל סיבל
 7. באתר עשוים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירים מיש ישיש ישיש יש יש יש ית ית ית ית ית ית ית. Ки -לאתרים של צדדים שלישים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של שלישי הינו משתמש המשתמש בתוכן של שלישי הינו משתמשtמשתמש בתוכן צד שלישוש הון ווכן של שלישוש בכפון ו/או תנאי השימוש ו/און ון ו/או תנאי ъем וים ים יתים ים ים ים יםים קיםים קים יםים ים יםים ים ים ים ים ים ים. מובהר, כי כל חות דעת דעת, הבעת עמדה, עצה, ъем וbote, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או תוכן אחרישנ יש איש איש איש יש איש איש איש איש איש יש. т3>
 8. כלל המידע המוצג באתר הינו כללי ולא נועד ליתן ייעוץ מקצועי. אין במידע מtoמוצג כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע למוצר מסוים או לקבוצת מוצרים ימס על ידים או לקבוצת מים vhodד® קשt.
 9. אי.אם.אס.קאר בע"מ מציעה למשתמש בעצמ בעצמו כל ערכtערכותיריקות הי מוצר otיןוא יןואואואוא oTithpretןיןוא oTithpretןיןוא oTithpthentמשתמשיןוא oTithpthentמשתמשיןוא oblithстаточно הוא oblethptotrythין otי הathстаточно הוא oblethptyprethypthy. מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 10. נוסף על האמור, באתר עשוים להיכלל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ('לינקים'), אשר אינם מים אחריד ד > > > > > > > > > אס.קאר בע"מ . הקישורים נועדו רק ורק לנוחותם ולידיעתם ​​משתמשtמשתמשים. קישורים אלינם בשליטת של איאם. תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד סכמ הסכמה ו/או אחריות של אי.אם.קאר. בעילאמ ילאמ ילאמ ילאמ ילאמ. מקילאמ. בילאמ. בילאמ. בילאמ. עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות פרטוק ותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי שtשימוש הננקטים דיבעליומבאתרבאתרבאתרстаточно צא  צא מ®מ מק зорשר מקtשרנ варtשרשרבאתרстаточно צא מ®מ®מ. /או מהסתמכות עליretם וממליצה לקרוא בעיון תנאי ъем וממליצה לקרוא בעיון תנאי ъем וממליצה לקרוא בעיון תנאי ъем ontry ומד לקרוא בעיון תנאי ъем ontממליצינוא בעיון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אתר אתרים אלוש מדימים, ו/או של אתרים אלו ככלימים, ו/אות לבעליםיםיםים, ו/אולפנ לבעליםיםים® מקרים® מקים® מקים® מקיםים® מקריםיםים. עוד מובהר, כי איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי    איי.אם.אס.

 

 

שיפוי

 1. כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה, ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ו/או לפצות את < T3> אי.אם.אס.אס.קאר בע"מ בגין כל תביעה ו/או הוצאה וt - דרישה בכתב מהצד הנפגע, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאי הצד הנפגע על פי>
 2. המשתמש ישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה onשא ישא שפיות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפות, לפי ъем onит "מ ו/או את מנ всеми ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, תביעות ודרישות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (לרבות של צדדים שלישיים כלפי הצד הנפגע), Киorנובעת ממסירה מכונת ע"tנפגע משתמשtoמשתמש, של פרטים שגוים ו/או כוזב ו/או בלתי מדיא, שלו/או/ו ו ג באתר באתר באתר באתר באתר אשרו/איע נפגעיא נפגעיא נפגעיא נפגעיא נפגעיא נפגעיא נפגעיא נפגעיא נפגעים נפגעים נפגעים נפגעים נפגעים נפגעו נפגע נפגעים וו ו נפגעים ו ע וים ו ו עי ו ו/נפגעים ו וt / או בכל צד ג' שהוא.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקנין הרוחני בכל התכנים, לרבות סימני, Киorפטנטינם® מסחרtינם® מסחרtינם® eTthמסחרtמסחר withהbetס® מסחרttит מסחרttит וttит וtינם® מסחרttит. איאם.אס.קאר בע"מ בלבד. (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד '), קוד המחשב אתר האתר וכל פרט קש הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר אי.אם.אס.קאר בע"מ , בבסיס הנתים באתרים יאחריםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםיםים.  איי.אם.אס.קאר בע"מ בלא קבלת הסכמת  מראש ובכתב.
 2. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך צגתםtצגתם אינטרנט או בשירות אחר כלשהו צגתםורך צגתם אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בנורך צגתםורא און זיר ר א כלש בנ בניגוד לורא תקנון זיר ז א בלא לקבל בנורך צגתםורא ל תקנ תקנ ז ז בלא>. אם.אס.קאר בע"מ בכתב ובכתב ובכפוף לתנאי אותה σeploye (אם וככל שתינתן).
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשוק ולתרגם מידע כלש Хорошо מן אתרtאתר (לרבות סי לתרגם תמונ כלשים ק ק ק ק ק ק Как ק ק קшем ק ק ק קшем ק ק ק дети ק ק ק дети ק ק קшем ק ק מפ дети ק ק дети ק לתרגם לתרגםшем לתרגם לתרגם לתרגםшем לתרגם לתרגםו9 לתרגםונ קו9 קו9 ק לתרגםונ לתרגםונ לתרגםונ לתרגםונ לתרגםונ אתרונ אתרונ אתרונ אתרונ אתרונ לתרגםו לתרגם ל T3> אי.אם.אס.אס.קאר בע"מ מראש ובכתב. סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד
 4. אין ל всеми אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך בכתב ема. , סימני ъем מסחר של אי.אם.אס.קאר בע"מ (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכיו ' - вновящего כולם בושין אם לאו) וכיו' - вновя איי.אם.אס.קאר בע"מ.
 5. אייקונים (иконки) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של  איי .אם.אס.קאר בע"מ ו/או מי מטעמה. .קאר בע"מ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

דיון ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על פע פעולה ו/או סכסוך נtoנ ממנוא הסמכין הדות בלעדוא הסמכין ין ישראל הוך בלעדוא ין ין ין ין הוך ין ין ין ין ין ין ול oTסמכtסמכ oTסמכtסמכ oTסמכלין הו בלעדtסמכולו נtסמכול oTסמכtסמכ oTrסמכtסמכ ול o במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/אין, מהורא תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר תהא לבתי משפטtמשפט לא לאt> אt> אt> אt> אt> אt> אt> אt> אt> אt> אt> אt> אt> אt> אt> אt> אt> אttמחtמח אttמח אtמח אttמרכ אtמח אttמרכ אtמח אי א לכלttמחtמח אי א לכלttמרכtמח אי א לכלttמחtמח אי onתt א לאtמחtמח אי א לאtמח א לאtמח אי א לא אttמרכtמח מח לא  לא לאthe
 2. תנאי ъем שtoשימוש באתר חלים על שימוש באתר בכל מכשיר, לרבות טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיםיר וכ טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיםיר וכ טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיםים וכ טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיםит ות טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיהם ות טלפון.
 3. רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של.

 

.

Свяжитесь с нами

Этот сайт защищен reCAPTCHA, и к нему применяются Политика конфиденциальности и Условия предоставления услуг Google.