Your cart

Your cart is empty


Not sure where to start?
Try these categories:

תקנון שימוש באתר טאטופיקס אונליין

מבוא                                                          

 1. אתר טאטופיקס אונליין (להלן: "האתר") הוא אתר אינטרנט באינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "איי.אם.אס קאר בע"מ" ח.פ. 515173094 בכתובת יוספזון 4, רחובות.
 2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותי המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
 4. תקנון זה כולל חוזה התקשרות מחייב משתמש ובין  איי.אם.אס קאר בע"מ, לכל דבר ועניין. מובר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.אם אינך מסכים לתנאי תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טוענים ו/או תביעה נגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם יתר חובות בהפרת התוויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי פעיל אלו.
 5. לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, יכול להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 6. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; תהליך והמשתמש הינו קטין, היינו מתחת לגיל 18, או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד ג' אחר על מנת לבצע פעולה משפטית (לצורך תקנון זה, להלן: "קטין"), משתמש מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו חוקים ו/או כל צד ג'/ אמר לעיל (להלן: "אפוטרופוס") בדבר הוראות תקנון זה ולביצוע כל פעולה במסגרת האתר, מכל סוג שהיא. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין שהקטין יפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטין באתר הסכמה של הקטין ו/או אפוטרופסו לאמור בתנאי התקנון.
 7. המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועל כדין ותקף ביום ביצוע רכישה דרך האתר או שהינו בעל חשבון PayPal פעיל
 8. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

תנאים כלליים

 1. מובר כי איי.אם.אס קאר בע"מ רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. איי.אם.אס קאר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל את הרכישה באתר אינטרנט שיתוף פעולה של משתמש שנוהלה הולמת או שאינה לפי תקנון הפעלה, או המנסה להנהיג את האתר של האתר. .
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י איי.אם.אס קאר בע"מ ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. האמור בתקנון זה יחסית שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והמצאות משתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 6. מובר כי פיצול בו תעניק איי.אם.אס אירוע קאר בע"מ חסות לימים ו/או תקיים פעילויות שונות לרבות תחרויות, הגר, מבצעי שיווק, שאלונים ו/או סקרים (לה: "המבצעים<4>"), ייתכנו תקנונים פרטניים אשר יחולו על מבצעים אלה. המשתתף במבצעים לעיון בתקנונים הרלוונטיים לפני פעילו.

 

שירותים המוצעים באתר

 1. האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, שירותים המפורטים להלן:

15.1            רכישת מוצרים באופן מקוון.

15.2            גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או שירותים.

15.3            יצירת "רשימת מועדפים" – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש.

15.4            שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף ו/או תיוג באמצעות רשתות חברתיות.

15.5            מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של א.ר קוסמטיקה. מובר כיאיי.אם.אס קאר בע"מ רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב

15.6            הרשמה לדיוור לצורך קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים (לרבות דוא"ל, מסרון, דואר, לפי בחירת משתמש).< /p>

15.7            מובר כיאיי.אם. אס קאר בע"מ אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או שירותים המוזכרים לעיל ינתנו ו/או יתכנו באופן רציף ושוטף באתר, ואיי.אם.אס קאר בע"מ  תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או שירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

 1. מובר, כי איי.אם.אס קאר בע"מ רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף איי.אם.אס קאר בע"מ בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן, אשר על פי שיקול דעתה בלעדי והמוחלט, הפגיעות בשמה של איי.אם.אס קאר בע"מ ו/או במותג טאטופיקס קאר, שהינו המותג המופעל על ידי החברה (להלן: "מותגי החברה)ו/או ברגשות הציבור ו/או הינם בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהם גורמים להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהם נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
 2. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג ו/או לדף הפייסבוק , תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע כתוצאה, והוא נותן לאיי.אם.אס.קאר בע"מ את השימוש בשימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומחייב כי לאיי.אם.אס.קאר בע"מ תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תמורה. זכות זו של איי.אם.אס.קאר בע"מ  תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש כי לקח זאת בחשבון בהחלט להשתמש בשירותים אלה.
 3. המשתמש כי לאיי.אם.אס.קאר בע"מ  מוניטין בתחום פעילותה ובמוניטין של <איי.אם.אס.קאר בע"מ  ובכלל זה מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של איי.אם.אס. קאר בע"מ  בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של איי.אם.אס.קאר בע"מ כאמור.

 

עסקת רכישה באתר

 1. האתר אפשרי, בין אם, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר.כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והכמות המבוקשים
 2. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי מוצר או שירות המוצע ומחיר המכירה (להלן: "דף מוצר") . לתשומת לב,לאיי.אם.אס.קאר בע"מ  מותר לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להגדיל מוצרים שאזלו מהמלאי , וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת.
 3. המחירים המוצגים באתר מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 4. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש משתמש להזין פרטים בסיסיים שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי לחיוב (או מספר חשבון PayPal) (ובמקרים אסור להוסיף סיסמה). על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים אחרת לא תוכל איי.אם.אס.קאר בע"מ להביא את ביצוע ההזמנה (להלן: " ביצוע ההזמנה"). לתשומת לב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים אקולים להינקט צעדים משפטיים אזרחים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לא.ר קוסמטיקה שיבוש הפעלת האתר. מובר כי איי.אם.אס.קאר בע"מ תהיה רשאית להשתמש במידע שימסר על ידי המשתמש באתר, בין השאר, למשל דואר ו/או דואר אלקטרוני ו/או מסרונים בנוגע לשיווקיים ופרסומיים על ידי א.ר קוסמטיקה ו/ או מותגי הקבוצה, זאת בכפוף ובהתאם להוראות כל דין.
 5. מובר כי חיוב משתמש עלות הפריט או שירות בגין הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי (או חשבון ה- PayPal ) שמסר לחיוב מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 6. הזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. במקרה של רכישה באמצעות PayPal יופנה ה מוצרים/ים ו/או שירותים/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, הזמנה בוצעה על ידי המשתמש וזו אושרה) יכונו להלן: "הפר".
 7. התנאים להשלמת עסקת הרכישה:

25.1  עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ביצוע השעה איי.אם.אס.קאר בע"מ קבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם מנהלי העבודה הקיימים בינן איי.אם.אס.קאר בע"מ . במקרה בו לא אושרה עסקת הרכישה ע"י חברות האשראי - יקבל לקוח הודעה מתאימה על כך.

מי שהינו בעל חשבון PayPal רשאי לבצע באמצעותו רכישות באתר בכפוף לעמידתו בבכל התנאים והדרישות של חברת PayPal, על ידי לחיצה על הקישור PayPal והשלמת הפעולות הפעולות

חשבון חיוב ה- PayPal של המשתמש תתבצע על ידי חברת  PayPal והמשתמש יהיה מנוע מלטעון כל טענה נגד אר קוסמטיקה בקשר עם האמור.

מובר כי לחברה ו/או לקבוצת הזכות לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט את אמצעי התשלום, באמצעות ניתן לבצע רכישות באתר, ובכלל האמור, שלא לאפשר שימוש ב- PayPal ו/או בכרטיס אשראי אישור.

25.2 השלמת עסקת הרכישה מותנית גם שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בזמן השלמת ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה איי.אם.אס.קאר בע"מ   רשאית להודיע ​​למשתמש על ביטול ההזמנה, בחלקה או הודעה תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת כללי איי.אם.אס.קאר בע"מ . במקרה, לא תהיה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד איי.אם.אס.קאר בע"מ  בקשר עם ביטול העסקה ובעצם ביצוע ההזמנה, והמשתמש מוותר. על כל טענה זו.איי.אם.קאר בע"מ  שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים לרכישה בכל הזמנה

25.3 ההזמנה תרשם במחשבי איי.אם.אס.קאר בע"מ  וניתן יהיה לראות ולעקוב אחר דרכים בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור לדואר האלקטרוני של המשתמש בדבר ביצוע פעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום מערכת ההזמנה של הממוחשבת של איי.אם.אס.קאר בע"מ  אינו מהווה ראיה בדבר השלמת פעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב איי.אם.אס.קאר בע"מ . מובר כי רישומי מערכת המחשב של איי.אם.אס.קאר בע"מ   הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לאמור בהם.

 1. מובר כי חל איסור על ביצוע רכישות סיטונאיות באתר וכן חל איסור על ביצוע רכישות שלא למטרות שימוש אישיות.
 2. איי.אם.אס.קאר בע"מ  לא מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם ו/או מספרם הסידורי מופיעים באתר, בחנויות הרשת של איי.אם.אס.קאר בע"מ , ואינם מתחייבים להציע למכירה באתר את כל הדגמים הנמכרים על ידי אייאם.אס.קאר בע"מ  בחנויות הרשת.
 3. איי.אם.אס.קאר בע"מ אינה מתחייבת להחזיק מלאי מינימאלי של פריט ו/או מוצרים שונים מהמוצרים המוצעים על ידי איי.אם.אס.קאר בע"מ  באתר, ולא ישאו בכל אחריות בגין מוצר שאזל מן המלאי, לרבות לאחר זמן.
 4. כמו כן, אי.אם.אס.קאר בע"מ  אינו מתחייב כי מחירם של מוצרים באתר יהא זה למחירם בחנויות הרשת של  איי.אם.אס.קאר בע"מ.
 5. כמו כן כל מבצע שחל בחנויות הרשת או איזו מהן, אינו כולל בהכרח מכירות בחנות האתר ומשכך על המשתמש לברר לגביי כל רכישה באתר באם חל לגביה מבצע שראה בחנויות הרשת או בפרסום, ובאם לאו. בכל מקרה, לא יחולו כפל מבצעים והנחות.
 6. מחירי מוצרים באתר הם בשקלים חדשים. למעט אם נאמר אחרת במפורש, מחירי מוצרי המופיעים באתר עוד מע"מ, ככל שהוא חל על פי הדין, ואינם דמי משלוח.

 

אספקת הפריטים לידי המשתמש

 1.  איי.אם.אס.קאר בע"מ תספק את הפריטים שהוזמנו באתר אל בית הלקוח או ליעד אחר כמבוקש על ידי הלקוח, באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה תוך 7 ימי עסקים לכל היותר ממועד ביצוע ההזמנה באתר. מובר כי לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/ שבת/ערבי חג וחג. אספקת הפריטים הינה בישראל בלבד. מובר כי איי.אם.אס.קאר בע"מ איננה מחויבת מספקת את הפריטים אל אזורי המוגבלים לגישה לביטחונית.
 2. זמני אספקת מוצרים כפי שאלה מצוינים בדף ההזמנה רק ימי עסקים, קרי יום א'-ה', לא כולל ימי ושבת, ערבי חג וימי חג.
 3. אספקת פריטים אל בית משתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחירם כולל של הפריטים שיוזמנו ושיעורם יהיה כמצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקת הפריטים ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. מובר כי  איי.אם. אס.קר בע"מ רשאית לעדכן את שיעור דמי המשלוח מעת לעת ו/או להחליף את חברת השילוח, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. בעמוד ההזמנה, יהיה על המשתמש להזין את הכתובת למשלוח ההזמנה.עלות המשלוח תיקבע בהתאם לאזור השילוח, ובהתאם למחירון העדכני של חברת השליחויות 
 5. למען הסר ספק יובר כי תעריפי השליליות להשתלב מעת לעת, בין היתר, בהתאם למחירון חברת השליחויות ולאזור השילוח, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפיי איי.אם.אס.קאר בע"מ, בקשר לשינוי כאמור ו איי.אם.אס.קאר בע"מ לא תידרש להודיע ​​מראש על שינוי. עלות המשלוח הסופית של כל הזמנה תופיע בתום תהליך ההזמנה, לאחר הזנת הכתובת למשל, אך לפני ביצוע השלום, ותצטרף לסכום העסקה.
 6. תיאום של המשלוח מול חברת השליחויות, יהיה באחריות משתמש. שחברת השליחויות לא תצליח לתאם עם המשתמש מועד לאספקת המשלוח, מכל סיבה שהיא, בתוך 4 ימים מהמועד בו הועבר אליה המשלוח לשם מסירתו למשתמש, יוחזר המשלוח לחברה ו/או לקבוצה והעסקה תבוטל על ידה, אבל שתהיה מחויבת לידע את המשתמש על כך, ובמקרה. אומר, משתמש יחויב בגין עלות השלחות.
 7. המשתמש מתחייב שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד  איי.אם.אס.קאר בע"מ   הן בכל הקשור לבתיאום המשלוח הנ"ל עם חברת השליחויות, והן בכל הקשור לבאספקת ההזמנה בחול על ידי חברת השליחויות, לרבות בכל מקרה בו י עיכוב באספקת ההזמנה למשתמש ע"י חברת השליחויות, לאחר העברה ע"י  איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או הקבוצה לחברת השליחויות (הן מסיבה הנעוצה במשתמש, הן מסיבה הנעוצה בשליח ו/או בחברת השליחויות והן מכל סיבה אחרת) ולרבות בשל ביטולה של העסק והחזרתו של המשלוח לחברה ו/או לקבוצה, לא תצליח מכל סיבה שהיא, לספק למשתמש את המשלוח.
 8. המשתמש מאשר ידיעתו כי שיתוף פעולה עם חברת ההזמנות בתיאום משלוח ההזמנה שלנו תנאי לאספקה.
 9.  איי.אם.אס.קאר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בעלויות ו/או בגוף השילוח ו/או בדרכי השילוח, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט.
 10. מובר כי דמי המשלוח, בהם יחויב המשתמש, לעיל, ככל הנראה שייחויב, לא יוחזרו לו, גם במקרה של החלפת המוצר או ביטול העסקה על ידי המשתמש מכל סיבה שהיא, למעט. אם עד ביטול העסקה, טרם בוצעה השלחות, ולמעט אם העסקה בוטלה, או שהמוצר הוחלף מחמת אי התאמה, כהגדרה בסעיף 38 לעיל, ו/או פגם בקוד.למען הסר ספק יובר כי המשתמש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם לא קיבלנו את המוצר, השלמה והמוצר כבר עבר לידי חברת היחויות או נשלח, במעמד מעמד ה
 11.  איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעיל ו/או מי מטעמה האתר לא יהיו אחראים כל בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ​​ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כמו מאירועים במקום בשליטתם, או אירועי הנחשבים ככוח עליון, לרבות, מלחמה, פעולות אייבה, מצב חרום, נזקי טבע, שביתה בנמלים ו/או שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת מוצרים ו/או עיכובים ו/או שיבושים מצידה של חברת השליחויות ו/או השליח מכל סיבה שהיא ו/או חסימה של דרכים מכל סיבה שהיא ו/או כל גורם. אחר הנחשב לכוח עליון.
 12. כמו כן לא יהיו  איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ​​ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו במיוחד ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש באתר.
 13. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת איי.אם.אס.קאר בע"מ , ו/או חברת השליחויות, תהא  איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לספק את המוצר למשתמש במקום סמוך למקום מגוריו, בכפוף לתיאום עם המשתמש, וקבלת הסכמתו לכך. בכל מקרה לא יעלה משתמש נגד  איי.אם.אס.קאר בע"מ /או חברת השליחויות ביחס לדבר.
 14. כמו כן, ובמקרה בו תאפשר איי.אם.אס.קאר בע"מ שילוח באמצעות דואר ישראל, תהא  איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית למשתמש את המוצר לפי נוהג חלוקת הדואר ביישוב בו הוא מתגורר (למרכז חלוקה פנימית של היישוב ממנו יידרש משתמש לאסוף את המוצר, או בכל דרך אחרת המקובלת ונהוגה ביישוב בו מתגורר משתמש), והדבר ייחשב כאספקה ​​של המוצר לבית מגוריו של המשתמש.
 15. התקנון של רשות הדואר לישראל (ככל ש איי.אם.אס.קאר בע"מ תאפשר שילוח באמצעות דואר ישראל ) או של כל גוף אחר באמצעות תספק איי.אם.אס.קאר בע"מ מוצרים למזמינים באתר, יחול על כל אספקה ​​של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

 

השימוש במוצרים

 1. על להשתמש להשתמש במוצרים הנרכשים באתר אך ורק למטרה שלשמה הם נודו.
 2. הנהלת האתר ו/או ה איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שייעשה על ידי המשתמש שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן

 

 

בטל עסקת הרכישה על ידי המשתמש

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה השביצע באתר לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין , להחליף את המוצר נגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

50.1  ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח פריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפון לשירות בטלפון  באופן חוזר יהיה משתמש זכאי לקבלת התשלום מלא (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל הנראה).

50.2  ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט משתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – משתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום קבלת הפריט ובתנאי שלא נעשה בפריט שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות  איי.אם.אס.קאר בע"מ לפי בחירתו או באמצעות שליחתו, על חשבון של משתמש, לממחסני איי.אם.אס.קאר בע"מ, ברחובות. מובר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

50.3  ביטול העסקה כמו מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר למעשה קבלת פרטיו כפי שהוצגו באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עםו. מידע והפריט התקבל בידי המשתמש בזמן פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מהפרט שהוצג באתר, כי אזי יכול לבטל את העסקה 14 יום קבלת הפריט לידיו באמצעות מוצר השבת לאחת מחנויות  איי.אם .אס.קאר בע"מ או באמצעות שליחתו, על חשבונו של המשתמש, למחסני איי.אם.אס.קאר בע"מ, ברחוב היצירה 19, רחובות. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החל, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות השירות שלאיי.אם.אס.קאר בע"מ או בטלפון 08-9122120

 1. בכל מקרה, החזרת מוצר, החלפתו במוצר אחר או ביטול העסקה וקבלת החזר כספי יעשו בכפוף לתנאים הבאים:

51.1   כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות  איי.אם.אס.קאר בע"מ (או שליו למחסני  איי.אם.אס.קאר בע"מכאמור לעיל) בצירוף חשבונית, ובתנאי שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש בפריט.

51.2  החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה וקבלת הפריט המוחזר

51.3  החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות איי.אם.אס קאר בע"מ, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת איי.אם.אס.קאר בע"מ, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה בשימוש במוצר.

51.4  מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, יוחזר ע"פ אותם תנאים. לדוגמה, כאשר ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד – כמו זוג שני ב-50% הנחה, או כמו 2 זוגות ב-400 ש"ח - החזר מלא יהיה נהנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים הללו, אז בזמן הנתמכם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של מוצר/ים שנותרו/ו בידי הלקוח, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מכירה ובהתחשב מיוחד בשווי המלא. לכן, יכול ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו מוצר נמוך, אילו נרכש שלא בתנאי המבצע.

 

החלפת מוצרים

 1. החלפת מוצרים תעשה על ידי המשתמש בתוך 14 ימים ממועד קבלת מוצר מול הצגת מחשבון עסקה בתנאי מפורש כי המוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש,החלפת המוצר תת רק לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו על ידי נציגי  איי.אם.אס.קאר בע"מ במיקום בו בחר להשתמש לבצע את ההחלפה, ובכפוף להצגת מחשבת עסקה.
 2. כנגד החזרת מוצרים, על פי האמור לעיל, תינתן אפשרות החלפה במוצר/ים אחר/ים, אם קיימים במלאי, או שיינתן שובר זיכוי, לניצול באחת מחנויות הרשת, בתוקף של שנתיים מיום מסירתו (להלן: "שובר זיי") בגובה הסכום ששכוולם בפועל בזמן ביצוע הרכישה ובכפוף למדיניות ההחזרות וההחלפות העדכנית של הרשת, כפי שתתעדכן מעת לעת. ככל ששווי מוצרים/ים החליפי/ים נמוכים, במועד ההחלפה, מה מחיר ששולם עבור המוצר שהוא חלף, יהא משתמש זכאי לקבלת שובר זיכוי בגובה ההפרש, וככל שהוא גבוה יותר, במועד ההחלפה, כי אז יהא המשתמש מחויב לשלם את ההפרש.
 3. למען הסר ספק, מוצר שנרכש במבצע יזוכה על פי מחיר המבצע בלבד ובבעת החלפתו יידרש משתמש להשלים את ההפרש בין המחיר בו נרכש במחיר המוצר החלופי, בעת ההחלפה. קבלת שובר זיכוי בגין מוצר שנרכש ביחד עם מוצרים נוספים, בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, שלעיל, תיעשה בכפוף למגבלות סעיף 51.4 שלעיל
 4. המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה הנוות לאופן החלפת מוצרים בסעיף זה, לרבות שאר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב הצורך להגיע פיזית לאחד מסני.  איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב פערים בין מחירי מוצרים באתר למחירי מוצרים בסניף בו בחר לבצע את ההחלפה ו/ או בדבר נזקים שיגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב מחסור בדגמים בסניף בו בחר המשתמש לבצע את ההחלפה.
 5. למען הסר ספק יובר כי הוראות סעיף זה על תתי סעיפיו יחולו על החלפת מוצרים שנרכשו באתר בלבד, ולא חייבו את  איי.אם. אס.קר בע"מ בכל הקשור בהחלפת מוצרים אשר נרכשו בסניפי איי.אם.אס.קאר בע"מ, לגביהם יחולו הוראות המדיניות המפורסמת בסניפים.

 

אחריות, אבטחה ופרטיות

 1.  איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על משתמש פרטיות וסולידיות.

59.1  איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות מידע. פרטיות אישיות של משתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר של א.ר קוסמטיקה [מאגר מידע על שם חברת  איי.אם.אס.קאר בע"מ המאגר בהקמה)] ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות השירות של  איי.אם.אס.קאר בע" בדוא"ל: tattoofixcare@gmail.com. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.

59.3   אתר איי.אם.אס.קאר בע"מ הינו אתר אינטרנט מאובטח, כלומר, אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות מידע, פועלת איי.אם אס קאר בע"מ באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני SSL (Secure Socket שכבה), המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם מערכת ועד להעברתם למערכת אתר  איי.אם.אס. קאר בע"מ. ויודגש, כרטיסי האשראי הפרטי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות איי .אם.אס.קאר בע"מ מאחר ו איי.אם.אס.קאר בע"מ נעזרת פנים חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של איי.אם.אס.קאר בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי   אייאם.אס.קאר בע"ה "מ ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפ איי.אם.אס.קאר בע"מ.

59.4   כמו כן, הנובעים על מכוח, איי.אם.אס.קאר בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.  איי.אם.אס. קאר בע"מ מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר ולמעט שימוש כמפורט בתקנון זה ולצורך שמירת קשר עם המשתמש.

59.5   למרות האמור לעיל,  איי.אם.אס.קאר בע"מ תהא רשאית להעביר משתמש פרטי לצד אחר עשה אועשה בהם משתמש ביצע מדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב  איי..אס.קאר בע"מ ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, משתמש שימוש בשירותי   איי.אם.אס.קאר בע"מלביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל ביד איי.אם.אס.קאר בע"מ צו שיפוטי המורה לה למסור את המשתמש הפרטי לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן,  איי.אם.אס.קאר בע"מ תוכל להשתמש בפרטי  משתמש, ללא זיהוי משתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו/או מסירתו לגורמים אחרים.

59.6   כאמור ברישא תקנון זה, למשתמש באתר איי.אם.אס.קר בע"מ ניתנת המתנה למסור מידע אישי (שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכד') על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי, לצורך ביצוע פעולות שונות באתר הדורשות את הזיהוי, ומבלי שיהיה בנוסף כדי להטיל חבות על  איי.אם .אס.קר בע"מ. מובר למען הסר כל ספק כי  איי.אם.אס.קאר בע"מ אינו מחייבת משתמש אשר אינו מעוניין להזדהות (היינו, משתמש החפץ באנונימיות), לעשות שימוש בפעילויות האתר הדורשות את הזיהוי. ,וולם מובהר כי לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר במקום למסור את ההיקף לשם כך, כמפורט לעיל. מובהר כי לא כל הפעילויות באתר דורשות את משתמש זיהוי.

59.7   מובר, משתמש המזדהה באתר ו/או בפני  איי.אם.אס.קאר בע"מ באופן חד פעמי ו/או פשוט חוזר ע"י יצירת פרופיל אישי (LOG IN) ו/או בביצוע עסקת רכישה ו/או בהירשמות לניוזלטר ו/או באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני, ו/או בכל דרך שהיא, מרגע זה אינו אנונימי כלפי איי.אם.אס.קאר בע"מ כן מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע ולרבות טענו על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981

59.8   מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לאסוף ולהשתמש במידע טכני בקשר עם משתמש, לרבות כתובות IP, סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה.

59.9   תוכנה אלקטרונית הקרויה "עוגייה", אוספת מידע אודות התנהגותו והעדפותיו האישיות של משתמש בעת ביקורו באתר האינטרנט (להלן: "עוגייה" ). העוגייה נוצרת באמצעות הקשר של דפדפן האינטרנט בין אתר אינטרנט מחשב משתמש או טלפון הנייד החכם שלו. טכנולוגיה שכיחה זו נודה בעיקרה לאפשר חוויית פרסונליזציה למשתמש באתר; הנאסף שימוש בין היתר להפעלה ולשיפור התכנים והיישומים באתר, התאמת התכנים והפרס המוצגים בפני המשתמש באתר להפותיו האישיות, כמפורט להלן, מילוי דרישות המשתמש לביצוע עסקת רכישה, יצירת קשר עם המשתמש ומתן מענה לפניותיו, הצגת מוצרים ו/או שירותים נוספים שיתכן והמשתמש יהיה מעוניין בהם, להודיע ​​למשתמש על שירותים אחרים ש איי.אם.אס.קאר בע"מ מציעים, שיפור מוצרים והשירותים ש איי.אם.אס.אס .קאר בע"מ מציעה או שימוש סטטיסטים ואחרים עונה על צורכיהם והעדפותיהם של המשתמשים של  איי.אם.אס.קאאר בע"מ באתר.  איי.אם.אס.קאר בע"מ רשאית לעשות שימוש בעוגיות או בתוכנות אלקטרוניות אחרות לאיסוף מידע כללי, בכלל זה לפשט ולהקל על המשתמש בביקורו החוזר באתר על ידי זיהויו ולהציג תוכן איכותי בפניו המפולח במיוחד עבורו, בהתאם להעדפותיו האישיות. מובהר למען הסר כל ספק כי  איי.אם.אס.קאר בע"מ אינו מחייבת משתמש לאפשר שימוש בעוגיות ובאפשרות המשתמש מיד מלאפשר שימוש בעוגיות, בכל עת, על ידי שינוי הגדרות דפדפן באינטרנט שברשותו. יחד עם זאת, מובאר כי יתכן שחלק ממאפייני האתר יפעלו באופן כללי באם לא יאפשר להשתמש בשימוש בעוגיות.

59.10                   דרכי איסוף המידע המפורט לעיל כולל את ההפעלה בעוגיות באתר  איי.אם.אס.קאר בע"מה בלבד ולא כולל את השימוש בעוגיות ע"י כל צד שלישי.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי איי.אם.אס.קאר בע"מ

 1.  איי.אם.אס.קאר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה. התגלה כי הפריט אזל מהמלאי; אם לא נקלטו מערכת פרטית כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש בכל מקרה שבו נעשה שימוש לתקנון זה אם משתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; לאחר פרטים שגויים; משתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע  ב אייאם.אס.קאר בע"מ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר (לרבות משתמשים אחרים); אם לפי דעת  איי.אם.אס.קאר בע"מ, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' (בהקשר זה משתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים אם המשתמש עשה שימוש באתר ו/או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט, וכן לשיבוש ו/או הפרה של כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי. על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים. יודגש, כי מעבר לעובדה שאי עמידה במגבלות אלו ע"י משתמש עלולה להוביל לגישתו לאתר ע"י  איי.אם..קאר בע"ה "מ, היא אף חושפת את המשתמש לאחריות אזרחית, בהתאם להוראות כל דין.
 2.  אם המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים; בכל מקרה אשר בו, מחמת אירוע ו/או שאינן בשליטת  איי.אם.אס.קאר בע"מ ("כח עליון"), אין באפשרות   איי.אם.אס.קאר בע"מביצוע ניהול תקין של האתר, בהתחייבות אחרת על פי תקנון זה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו לרבות תקלות מחשב, תקלות מערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה משהו ואירוע בטחוני. באשר הצהרת  איי.אם.אס.קאר בע"מ לבטל את העסק או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובתאם לביטול הביטול.
 3. עסקת רכישה> על ידי איי.אם.אס.קאר בע"מ כאמור בסעיף זה  איי.אם.אס.קאר בע"מ לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת מוצר ו /או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

 

הגבלת אחריות

 1.  איי.אם.אס.קאר בע"מ עושה שביכולתה על מנת לספק לכל משתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי איי.אם.אס.קאר בע"מ במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). איי.אם.אס.קאר בע"מ לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות משתמש.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שא.ר קוסמטיקה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא. עושה באתר.

כך איי.אם.אס.קאר בע"מ, ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי, כמו משימוש באתר, צריך להוראות תקנון זה ו/או צריך לדין.

 1.  איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או מי מטעמה לא יחויבו בפיצוי משתמש/לקוח בגין טעויות סופר בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או זמן אספקת מוצר ו/או כל פרט אחר הנוגע למוצר, ככל שיהיו ובלבד אפשרו ללקוח, לאחר שהציג בפניהם את כל הטעות האמורה, לבטל את העסקה להחזיר את המוצר ו/או להחליפו.
 2. תמונות מוצרים באתר נודו להמחשה בלבד, והן אינן מחייבות את  איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/ או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מטעמם באופן אישי. 
 3. מובר כי התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין מראה מוצרים בתמונות באתר, ובין מראם ביצוע. שינויים נובעים, בין השאר, מהן כי מוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. כן יובר כי גודל/נפח המוצרים הינו הגודל/הנפח הנקוב על גבי אריזת מוצרים.
 4. הנהלת האתר ו/או  איי.אם.אס.קאר בע"מ /או מי מטעמן לא יהיו אחראים לכל נזק שיי מוצר עקב שימוש שייעשה על ידי המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן, אמור לעיל.
 5. הנהלת האתר ו/או איי.אם.אס.קאר בע"מ/או מי מטעמן לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת מוצרים ו/או לאי אספקת ומוצרים ו/או לאי זיכוי משתמש, במקרה של ביטול עסקה, כמו מאירועים נכון בשליטתן, לרבות נזקי טבע ו/או מלחמות ו/ או פעולות איבה ו/או אחר תקלות הטלפונים ו/או תקלות מערכת המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות וכל גורם של כוח עליון
 6. יובר כי בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר ו/או איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/ או מי מטעמן באחריות בכל העולה על כפל שווי המוצר הנרכש. 
 7. כמו כן, לא ישאו הנהלת  איי.אם.אס.קאר בע"מ ו/או הקבוצה /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בכל נזק עקיף ו/או נזק תוצאתי שיגרם למשתמש, מכל סיבה שהיא.
 8. באתר הבא מוצגים, תוכן, פרסומים, ומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית משתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). פשוט לחלק מהאמור, שימוש של משתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי הפעלה ו/או מדיניות פרטיות של צדדים שלישיים, ככל הנראה יש שאלות. מובר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי וא.ר קוסמטיקה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.
 9. כלל המוצג באתר הינו כללי ולא נועד ליתן ייעוץ מקצועי. אין במידע המוצג כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע למוצר מסוים או לקבוצת מוצרים מסופקים לפי  איי.אם.אס.קאר בע"מ או על ידי צד שלישי או צד קשור עמה.
 10.  איי.אם.אס.קאר בע"מ מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/ או השירות הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה משתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 11. נוסף על האמור, באתר להיכלל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ('לינקים'), אשר אינם מופעלים על-ידי איי. אם.אס.קר בע"מ. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם ​​של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של  איי.אם.אס.קאר בע"מ היא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של איי.אם.אס.קאר בע"מ לתכנים המופיעים המקושרים ו/או באתר ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות פרטיות ותנאי שימוש הננקטים על ידי בעליהם איי.אם.אס.קאר בע"מ אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם בעיקר מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי המדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. . עוד מובר, כי איי.אם.אס.קאר"מ רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לצרף כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי   איי.אם.אס.קאר בע"מאינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו אינטרנט פעיל.

 

 

שיפוי

 1. כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה הוראות תקנון זה, ו/או יפר איזו הוראות הדין, מתחייב לשפות ו/או לפצות את איי.אם.אס.קאר בע"מ כל תביעה ו/או הוצאה בגין ו/או נזק מכל מיני סוגים, אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמן, כתוצאה מכך, זה מיד עם קבלת קבלת פנים. דרישה בכתב מהצד הנפגע, בין לגרוע מכל סעד לו זכאי הצד הנפגע על פי דין.
 2. המשתמש ישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את  איי.אם.אס.קאר בע"מ "מ ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמם ("הצד הנפגע"), מיד עם הדרישה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים. ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, תביעות ודרישות מכל מין וסוג, וכן משפט משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (לרבות של צדדים שלישיים) כלפי הצד הנפגע), הנובעת ממסירה מכוונת ע"י משתמש, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, שלו ו/או של כל צד ג', באתר, אשר תביא לפגיעה בצד הנפגע ו/או בכל לקוח אחר ו. /או בכל צד ג' שהוא.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של   איי.אם.אס.קאר בע"מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר  איי.אם.אס.קאר בע"מ בסיסי מוצג בו (לרבות רשימות מוצרים, מוצר מוצרים וכד'), קוד האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר  אייאם.אס.קאר בע"מ, בבסיס באתר, ברשימות ובתמונות מוצרים אחרים המופיעים בו או בפרטים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם  איי.אם.אס.קר בע"מ בלא קבלת הסכמת מראש ובכתב.
 2. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר האינטרנט או בשירות אחר צורך להוראות תקנון זהו/או בלא לקבל את הסכמת  איי. אם.אס.קר בע"מ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן פרטי או מסחרי מסחרית.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשוק ולתרגם מאנשי האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשות המפורשת של   איי.אם.אס.קאר בע"ממראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת ( (Frameגלויה או סמויה ואין לקשרים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא הבית בלבד.
 4. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו  איי.אם.אס.קאר בע"מ, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה מראש ובכתב. השם  איי.אם.אס.קאר שם המותג (Tattoo Fix Care) , סימני המסחר של איי.אם.אס.קאר בע"מ (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכיוב' - הם כולם רכושה של   איי.אם.אס.קאר בע"מ. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 5. אייקונים (סמלים) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (לוגו) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של  איי .אם.אס.קאר בע"מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם איי.אם.אס.אס .קר בע"מ נתנה את הסכמתה הרחק, בכתב ומראש.

 

דיון ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
 2. <15> תנאי הפעלה באתר חלים על שימוש באתר בכל מכשיר, לרבות טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיניהם וכיוצ"ב
 3. ראשומי מחשב עיבוד של א.ר קוסמטיקה, ולא תוכן ההודעות שישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני של משתמשים, יהו ראיה מידע לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.

 

.

Contact us

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.