Su cesta

Su cesta está actualmente vacía.


Not sure where to start?
Try these categories:

תקנון שימוש באתר טאטופיקס אונליין

מבוא

 1. אתר טאטופיקס אונליין (להלן: " האתר ") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "איי.אם.אס קאר בע"מ" ח.פ. 515173094 בכתובת יוספזון 4, רחובות.
 2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו / או שולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו / או שולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתו >.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר . .
 4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין איי.אם. הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלן, וכי לא תהא לו ו / או למי מטעמו כל טענה ו / או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר לויות בעלי האתר לויות בעלי האתר לוויות בעלי האתר יויות בעלי האתר יויות בעלי האתר יויות בעלי האתר לוויו
 5. לצורך תקנון זה, " משתמש " - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות להשתמש תאתר, לרבות לבצע אתוה הבו המפורטים להלן :
 6. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש הינו קטין, היינו מתחת לגיל 18, או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד ג' כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית (לצורך תקנון זה, להלן: " קטין "), המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הוריו ו / או אפוטרופסיו החוקיים ו / או כל צד ג 'כאמור לעיל (להלן: " לפוטרופוס ") בדבר לוו לוו על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי שהקטין יו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטין באתר מהווה הסכמה של הקטין ו / או אפוטרופסו לאמור בתנאי התקנון.
 7. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע רכישה כלשהי דרך האתר או שהינו בעל חשבון PayPal פעיל
 8. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט .

תנאים כלליים

 1. מובהר כי איי. t3>
 2. איי.אם.אס קאר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו / או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו / או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר .
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו / או עדכון בכל עת ע"י איי.אם.אס קאר בע"מ ו / או מי מטעמה, על בל פי ה > .
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נו> t3 ר הי ני נו> tת3 ר הי ני נו>
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון .
 6. מובהר כי במקרים בו תעניק איי. (להלן: " המבצעים "), ייתכנו תקנונים פרטניים אשר יחולו על מבצעים אלה. על המשתתף במבצעים לעיין בתקנונים הרופנון.

שירותים המוצעים באתר

 1. האתר מציע מגוון תכנים ו / או שירותים ו / או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים לה

15.1 רכישת מוצרים באופן מקוון.

15.2 גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו / או שירותים.

15.3 יצירת "רשימת מועדפים" - רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש.

15,4 שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו / אמצעות / א3ור> p>

15.5 מתן משוב ו / או תגובות לפריטים ו / או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו / אוסמ אוי. מובהר כיאיי.אם.אס קאר בע"מ רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב

15.6 הרשמה לדיוור לצורך קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שוני ל, ל. / p>

15.7 מובהר כיאיי. ואיי.

 1. מובהר, כי איי.אם.אס קאר בע"מ רשאית לבחור לפסול ו / או שלא להעלות לאתר ו / אי לא כל תגובה ו / או משוב ו / או תמונה ו / או תוכן, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשויים לפגוע בשמה של איי.אם.אס קאר בע"מ ו / או במותג טאטופיקס קאר, שהינ ו המותג המופעל על ידי החברה . (להלן: " מותגי החברה) ו / או ברגשות הציבור ו / או הינם בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו / או שהם עשויים לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו / או שהם נוגד הוראות כל דין ו / או מכל טעם אחר.
 2. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו / או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו / או לדף הפייסבוק , תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והוא נותן לאיי.אם.אס.קאר בע"מ את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי ל איי.אם.אס.קאר בע"מ תהיה רשאית להשתמש בשמו ו / או בתמונתו במסגרת פרסום ו / או הצגת התוכן באתר ו / או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשה. זכות זו של איי.אם.אס.קאר בע"מ תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש לאשר כי לקח זאת בחשבון בהחל או>
 3. המשתמש מאשר כי ל איי.אם.אס.קאר בע"מ מוניטין בתחום פעילתה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של איי. קאר בע"מ בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניין של. כאמור .

עסקת רכישה באתר

 1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן מיה, באתר, באופן מיה.כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והכמות המבוקשים
 2. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף מוצר" בו ירופיעו פרטי המוצר או יו פרטי המוצר או השי . לתשומת הלב, ל איי. , וכן לעדכן ו / או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת.
 3. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 4. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטו ו > PayPal ) (ובמקרים מסוימים אף להוסיף סיסמה). על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים אחרת לא תוכל איק15 ביצוע ההזמנה "). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לא.ר קוסמטיקה עקב שיבוש הפעלת האתר. מובהר כי איי.אם.אס.קאר בע"מ תהיה רשאית להשתמש במידע שימסר על ידי המשתמש באתר, בין השאר, למשלוח דואר ו / או דואר אלקטרוני ו / או מסרונים בנוגע לתכנים שיווקיים ופרסומיים על ידי א.ר קוסמטיקה ו / או מותגי הקבוצה, זאת בכפוף ובהתאם להוראות כל דין.
 5. מובהר כי חיוב המשתמש בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס ה3 ה ) שמסר לחיוב מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
 6. הזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי הזמנה אושרה. במקרה של רכישה באמצעות PayPal המוצר / ים ו / או השירות / ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרות) יכונו אושרה) יכונו לי <הפוו ל1ל.
 7. התנאים להשלמת עסקת הרכישה :

25.1 עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ביצוע ההזמנה ולאחר איי.אם.אס. לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין איי.אם.אס.קאר בע"מ . במקרה בו לא אושרה עסקת הרכישה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך.

מי שהינו בעל חשבון PayPal רשאי לבצע באמצעותו רכישות באתר בכפוף לעמוות שאתר בכפוף לעמידתו לו PayPal , על ידי לחיצה על הקישור PayPal והשלמת הפעולות הנדרשות

חיוב חשבון ה- PayPal של המשתמש תתבצע על ידי חברת PayPal והמשתמש יהיה מנוע מלטעון כל טענה כנגד אר קוסמטיקה בקשר עם האמור.

מובהר כי לחברה ו / או לקבוצה הזכות לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה המוחלט את אמצעי התשלום, באמצעותם ניתן לבצע רכישות באתר, ובכלל האמור, שלא לאפשר שימוש ב- PayPal ו / או בכרטיסי אשראי מסוימים.

25.2 השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו / או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה איי.אם.אס. במלואה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו / או בהודעה טלפונית, על פי בחירת אייי. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו / או דרישה ו / או תביעה כלשהי כנגד איי.אם.אס.קאר בע"מ להו בקשה בקשו על כל טענה כאמור. איי.אם.אס.קאר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים לכישה

25.3 ההזמנה תרשם במחשבי איי. לדואר האלקטרוני של המשתמש בדבר ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של איי.אם.אס.קאר בע"מ אינו מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב איי.אם.אס.קאר בע"מ איי.אם.אס. >

 1. מובהר כי חל איסור על ביצוע רכישות סיטונאיות באתר וכן חל איסור על ביצוע של איסור על ביצוע של איסור על ביצוע של איור על ביצוע של איור על ביצוע של אישור
 2. א יי.אם.אס.קאר בע"מ אינם מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם ו / או מספרם הסידורי מופיעים באתר, בחנויות הרשת של איי.אם.אס.קאר בע"מ , ואינם מתחייבים להציע למכירה באתר את כל הדגמים הנמכרים על ידי איי <וי ו ו
 3. איי.אם.אס.קאר בע"מ אינה מתחייבת להחזיק מלאי מינימאלי של פריט וצ או או מהמוצרים המוצעים על ידי איי.
 4. כמו כן, איי.אם.אס.קאר בע"מ אינה מתחייבת כי מחירם של המוצרים באתיםה בחנויות הרשת של איי.אם.אס.קאר בע"מ .